اگست

اشاره‎اي كوتاه به: نام خليج‎فارس، از آغاز تا كنون

  اشاره‎اي كوتاه به: نام خليج‎فارس، از آغاز تا كنون   در سنگ نبشته‎ي داريوش بزرگ، به نام: «دريايي كه از پارس آيد» ثبت شده است. فلادويوس آريانوس، مورخ يوناني در كتاب «آنا بازيس»، اين دريا را به نام «پرسيكون كااي‏تاس» نوشته است. استرابون جغرافيا دان يوناني نيز نام «پرسيكون كااي‏‎تاس» را براي اين دريا […]

درياي پارس، در اوستا و نوشته‌هاي پهلوي و شاهنامه

    درياي پارس، در اوستا و نوشته‌هاي پهلوي و شاهنامه 1-    بررسي واژه واژه دريا دراوستا به گونهء زَرَينگهzarayangh  آمده است, و اين نام دربارهء دريايي است كه در اوستا  «وُاوروكَش» Vo-oorookash خوانده ميشود. «وُاوروكَش» خود از دو بهر برآمده است: بخش نخستين آن؛ «وُاورو», برابر با پر و بسيار است, و بخش پاياني […]

آيا سلمان پارسي در زمان جنگ تازي ها با ايراني ها خيانت كرده است؟

    آيا سلمان پارسي در زمان جنگ تازي ها با ايراني ها خيانت كرده است؟   با درود : آيا سلمان پارسي در زمان جنگ تازي ها با ايراني ها به دربار ايران وايراني ها خيانت كرده است؟   سلمان فارسی یکی از یاران باوفای پیامبر اسلام و حضرت علی امام نخست شیعیان بود […]

این بیت از فردوسی نیست و در شاهنامه نیامده است .

    این بیت از فردوسی نیست و در شاهنامه نیامده است . این بیت در هیچیک از نسخه های برتر و کهن شاهنامه نیست و تا 500 سال پس از فردوسی ( قرن دهم ) در هیچیک از دستنویس های شاهنامه نیز آورده نشده است ، این بیت در نسخه بدل های پیرایش استاد […]

خـــریــــت

خـــریــــت خري راگرافسارش اززركني لجــــــامش ز يــــــاقوت احمــركني بجـــــاي خسيــــــلش دهــــــي نيشكــــر بـــــه جـــــــو گــــــر دهـــي مغـــز بــادامِ تٓــر بــــــــر او مــهتــــــري گـــــر كنـــــد جبــــــرئيـــــل وگــــــرآب نـــــوشــــــد ازچشمـــــه ســـــــــرسبيـــل همـــان دان خــــراست اوبــــه هنگــــام كــار از او جـــــــزخــــــــريت توقــــع مدار خريت نه تنها علف خوردن است خريت قواعد ندانستن است

آیا مصراع ها و بیت هایی که در شاهنامه هستند و واژگان بیگانه در آن ها دیده می شود را فردوسی سروده است؟

    آیا مصراع ها و بیت هایی که در شاهنامه هستند و واژگان بیگانه در آن ها دیده می شود را فردوسی سروده است؟   فردوسی بزرگ در شاهنامه از واژگان بیگانه نیز بهره برده است اما نیک است به چند نکته اشاره کنیم :   1 – برخی از بیت هایی که واژگان […]

جایگاه زن و خانواده در فرهنگ ایران

    جایگاه زن و خانواده در فرهنگ ایران   هنگامی که به داده های تاریخی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران باستان می نگریم و آن را با دیگر فرهنگ های هم زمانش برابر می کنیم،به روشنی در می یابیم که براستی ایرانیان بیشتر از دیگرمردمان و فرهنگ های جهانی به کانون خانواده و […]

زايشي ناخواسته؛ نقدي بر انسان‎شناسي نظرية معنويت و عقلانيت

زايشي ناخواسته؛ نقدي بر انسان‎شناسي نظرية معنويت و عقلانيت سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398 محمد اكبريان / استاديار نظريه معنويت و عقلانيت بر آن است که دين نهادينه در جهان معاصر نمي‌تواند نقش سنتي خود را در آرامش‎بخشي و رها ساختن انسان از رنج ايفا کند و تنها معنويت مي‌تواند از عهده آن […]

بررسي تطبيقي عدم از ديدگاه صدرالمتألهين و هايدگر

  بررسي تطبيقي عدم از ديدگاه صدرالمتألهين و هايدگر سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398   سميه عظيمي / دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي، عزيزالله افشار كرماني / دانشيار فلسفه با اينکه عهده‌دار بررسي احکام کلي وجود است، اما بررسي احکام عدم نيز به‌تبع وجود در فلسفه سامان مي‌پذيرد. صدرالمتألهين و مارتين هايدگر، […]

تناسخ در نظام فلسفي شيخ اشراق و محمدبن زكرياي رازي

  « تناسخ » در نظام فلسفي شيخ اشراق و محمدبن زكرياي رازي     سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398 نسرين توکلي / استاديار مسئله تناسخ به‌‌مثابه ايده‌اي فلسفي در پاسخ به مسئله سرنوشت نفس انسان پس از مرگ، جزو مسائل مهم در حوزه نفس‌شناسي است. غالب فيلسوفان مسلمان تناسخ را محال دانسته […]