ماه اکتبر 16

ساختار جهان هستی و کائنات – جنس ، قوانین وابعاد عالم

ساختار جهان هستی و کائنات – جنس ، قوانین وابعاد عالم   در این مطلب ساختار جهان هستی یا کائنات از چهاردیدگاه :  علم ، دین ، فلسفه و متافیزیک بررسی میشود که هریک به ساختار یکتایی کائنات ، جنس و قوانین آن اشاره دارند. هر انسان دردوران زندگی خود با این قوانین به گونه […]

آيين مند نمودن پذيرش واژگان بيگانه

دكتر محسن شاملو در مورد واژه نامه پارسی سره برگرفته از سرآغاز نسک ” واژه ها ی فارسى” ، با اندكى ويرايش هيچ زبانى را پاک و پالوده نمى توان يافت، زيرا در جهان كنونى، گروه های گوناگون مردم، به يكديگر نياز دارند و در پىِ نياز، بازار داد و ستد گرم مى شود و […]

بهره جويى از گنجينه واژگان پارسى

دكتر اميرحسين اكبری شالچى در مورد واژه نامه پارسی سره امروز ديگر بسياری از كسانى كه از سره گرايان دل خوشى ندارند هم به زبان آمده مى گويند كه زبان پارسى در يک دهه فرجامين( ~اخير) گرايش آرام و خردپسندانه ای را به سوی پارسى پاک تری در پيش گرفته است. اين چيزی نيست كه […]

ﺑﺮﺍﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻰ ﻫﺸﻴﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ

ﺳﻴﺎﻣﮏ ﻗﺪﻳﻤﻰ در مورد واژه نامه پارسی سره ﭼﺮﺍﻳﻰ ﺳﺮﻩ ﻧﻮﻳﺴﻰ، ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻳﮏ ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻩ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ، ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻰ ﺳﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ژﺭﻑ ﺑﻴﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ . ﻛﻮﺗﺎﻩ […]

پاسداری از زبان پارسى

داريوش محمدی در مورد واژه نامه پارسی سره شايد آن گاه كه فردوسىِ پاک زاد، دست به كار سرايش و آفرينش شاه نامه شد، همين روی داد هايى را از سر مى  گذراند كه امروزه ما هر دم مى شنويم و باز مى بينيم. شايد او هم بر سِرِ سرزمين سوخته اش روزها مى گريست […]

اندر چرايى سره گويى و سره نويسى

دكتر ميرجلال الدين كزازی در مورد واژه نامه پارسی سره زبان شكرين و شيوای پارسى كه مى توانيم بى درنگ و دودلى آن را نغزترين و توانمندترين زبان زيباشناختى در جهان بدانيم، سرشت و ساختاری دوگانه و ناسازوارانه  دارد: از سويى زبانى است بسيار سوده و ساده، نغز و نازک، با زنگ و آهنگى دلاويز […]

نگرشی برواژه ذات

دکتربصیر کامجو 2016 میلادی کنون با عرض حرمت خرسندم ورسالت خود می دانم که بار دیگر درخدمت فرهیختگان ودوستان قرار دارم  وبا استفاده از فرصت دست داشته بتوانم اندیشه و رویکرد های فکــــری خــــــــود را زیر نام ”  نگرشی بر واژه ذات ” بیان نمایم . گرچه در کلیت خویش ، شناخت عقلانی انسان در […]

نقش اراده در مبارزات سیاسی

دکتر بصیرکامجو 2016 میلادی   اراده درفرهنگ فارسی به واژه های : خواست  ، خواهش،  میل، اختیار، آهنگ ، کام و مراد ونیت  داشتن  ، بکار رفته. اما ازدید  حکمت و سیاست این واژه ها درفرآیند عمل ، درهم سنخ بودن با سایر واژه های اخلاقی ،  مفهوم  دیگر پیدا می کند . گرچه « […]

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است  . ازینرومسیر پایگاه آموزشی این تارنما را پیوسته ــ پژوهش ، تدقیق وبازشناسی ارزشهای تاریخی وفرهنگی و سیاسی مُتون کهن سرزمین پرافتخار نیاکان ما تشکیل می دهد که نمای گنجینه مهرورزی وهویت فرهنگی تمام پارسی گویان سراسر جهان می […]

نگاهی برخاستگاه واژهٔ تاجیکان

در پهنه بزرگ جغرافیایی سیاسی ایران قدیم غیر از تبارایرانی (تاجیکان وپارسها و کُرد ها ) ، ملیت های دیگری نیز پهلوی هم می زیسته اند . با چیرگی تازی ها بر سرزمین ایران بزرگ واستقرارحاکمیت این قوم ، با یک برنامه ویژه سیاسی ، بی پروا وسبکرو ــ خانواده های ملکی تازی همپا با […]

Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016