چه‌گونه وهابی‌ها را بشناسیم؟

 

 

 

چه‌گونه وهابی‌ها را بشناسیم؟
پاسخ: هرکه از احمد ابن حنبل شیبانی با نام «امام احمد» یاد می‌کند، هرکە از ابن تیمیه حرانی با عنوان «:شیخ الإسلام» یاد می‌کند، هرکه از محمد ابن عبدالوهاب نجدی با عنوان «امام محمد» یاد می‌کند، وهابی است.
هرکه می‌گوید «من سلفی استم« وهابی است.
هرکه به مردم گفت که مردگانتان را فراموش کنید و برایشان قبرِ محترمانه مسازید وهابی است.  یعنی هرکه گفت کە ساختمانِ گورِ محترمانه بر روی مرده ساختن حرام است وهابی است.
هرکه گفت که نوروز و مهرگان و تیرگان و چارشنبه سوران یادگار گبران و آتش‌پرستان است وهابی است. در این آخری قزلباشانِ نوینِ کشورِ ما با وهابی‌ها مشترک استند؛ زیرا هردوشان با تمدن و فرهنگ ایرانی ضدیت دارند و خواهان نابودی آثار تمدن و فرهنگ ایرانی استند.
هرکه گفت کە زن باید در چادر سیاه باشد وهابی است. در این مورد نیز قزلباشانِ نوین با وهابی‌ها اشتراک دارند.  در اسلام پاک چادر سیاه برای زنها جائی ندارد زیرا مردم مکه و مدینه چار سیاه را نمی‌شناخته‌اند تا وارد اسلام کرده شود.  چادر سیاه به سر زنان کردن بدعت است. پیامبر گفته کە هر بدعتی گمراهی است.
هرکه گفت ریش تراشیدن حرام است وهابی است. در این مورد نیز قزلباشانِ نوین با وهابی‌ها اشتراک دارند و مسابقه می‌دهند.
نشانۀ دیگرِ وهابی‌ها آهن است که از معاویه با عنوان امیرالمؤمنین یاد می کنند و همران نامش رضی الله عنه می‌آورند، در حالی که معاویه طبق آیۀ قرآن کریم کافر مرده و در جهنم جاویدان شده است (وَمَن قَتَل مؤمنا متعمدا…). وهابی‌ها اتباع معاویه و یزید و دار و دستۀ آنها استند.
وهابی‌ها پیروان یک عرب عراقی‌شده بەنام احمد ابن حنبل شیبانی استند. احمد ابن حنبل در زمان خودش بزرگترین دشمن خردگرایی و علم‌گرایی و بزرگترین دشمن تمدن و فرهننگ ایرانی بود.  ایرانی‌ها (ایرانی‌تبارها) پس از آن‌کە مسلمان شدند هیچ‌گاه مذهب حنبلی را نپذیرفتند. ولی اکنون، بە برکت سیاستهای شیعه‌سازیِ که احیاکنندگان آئینهای قزلباشانِ صفوی و سرکوبگرانِ سنیان ایرانی دنبال می‌کنند، اسلام وهابی بەعنوان واکنش طبیعی بە سرکوبهای خشنی که می‌بینند با شتاب بسیار در میان سنیان ایران در حال گسترش است. اگر سیاستهای سرکوب سنیانِ به همین منوال و با حمایت دستگاه حاکمیت به پیش برود می‌توان پیش‌بینی کرد که تا ده سال دیگر همۀ سنیان ایران وهابی شده باشند. جمعیت سنیان ایران تا آن زمان به بیست میلیون و بیشتر خواهد رسید. یعنی ما بیست میلیون وهابی در کشورمان خواهیم داشت که خودشان را حنفی یا شافعی می‌نامند و نمی‌دانند کە وهابی شده‌اند.

 

 

Updated: فوریه 13, 2022 — 5:19 ب.ظ