چاپ نبیگی از پاول پارسی، فرزانه‌ی ایران باستان

 

 

چاپ نبیگی از پاول پارسی، فرزانه‌ی ایران باستان

 

پارسی‌انجمن : « گویاییِ ارستو» از پاول پارسی ـ فرزانه‌[=فیلسوف] و گویایی‌دانِ[=منطق‌دانِایرانِ باستان و استادِ فرزانگیِ[=فلسفه‌یخسرو انوشیروان ساسانی ـ برای نخستین‌بار با گردانشِ بزرگمهر لقمان چاپ شد.

نبیگِ[=کتابِ«گویاییِ ارستو» دربردارنده‌ی سه گفتار از پاول پارسی (گفتار اندر گویاییِ ارستو، روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ ارستو و پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو) است که به شاه خسرو انوشیروان پیشکش شده است.

بزرگمهر لقمان این سه گفتارِ پاول پارسی را به پارسیِ ناب گردانده و واژه‌نامه‌‌ای سه زبانه‌ (پارسی ـ انگلیسی ـ پارسیگ) نیز برای این نبیگ فراهمیده است.

چاپِ نخستِ «گویاییِ ارستو» در ۳۶۸ رویه و بهای ۵۰ هزار تومان از سویِ پارسی‌انجمن و شورآفرین در دسترسِ دوستدارانِ فرزانگی و گویایی و نیز پژوهشگران فرهنگ و زبانهای ایرانِ باستان نهاده شده است.

 

خردنامگِ ۱

پاول پارسی

گویاییِ ارستو

پیرایشِ دست‌نوشتهای سوریگ (سُریانی) و عربی و گردانشِ آنها به انگلیسی و پارسیگ (پهلوی) به همراهِ پانوشتهای سنجشگرانه از: رَهام اشه

گردانش به پارسیِ ناب و واژه‌نامه‌ی انگلیسی ـ پارسی ـ پارسیگ از: بزرگمهر لقمان

شابک: ۳-۴۳-۸۰۵۵-۶۰۰-۹۷۸

شورآفرین؛ چاپِ نخست: ۱۳۹۵؛ بها: ۵۰۰ هزار ریال

نشانیِ شورآفرین: تهران، خیابانِ مطهری، کوچه‌ی پروشات، شماره‌ی ۲۵، زنگِ ۶.

دورآوا: ۸۸۴۳۰۴۹۹، همراه: ۰۹۱۲۵۵۷۹۱۴۵

 

فهرست

کوته‌نوشتها

پیش‌درآمدِ پارسی‌گردان    ۱۵-۲۲

سرسخن    ۲۵-۴۰

گردانش

گفتار اندر گویاییِ ارستو    ۴۳-۱۳۷

۱. پیشگفتاری بر فرزانگی

۲. درآمد

۳. واژشها

۴. اندر پیرامونِ گزارش

۵. گشایشیگهای نخست (پیشین)

روشنایی‌نامه‌ای بر اندر پیرامونِ گزارشِ (Περὶ Ἑρμηνείας) ارستو  ۱۳۹-۱۶۷

پیش‌درآمدی بر فرزانگیِ ارستو    ۱۶۹-۱۸۸

نبیگها

رونوشتِ سوریگ ۱    ۱۹۳-۲۳۱

ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ: ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ: ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܦܝܠܣܘܦܐ: ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܟܣܪܘ

رونوشتِ سوریگ ۲    ۲۳۳-۲۴۷

ܢܘܗܪܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܟܬܒܐ ܕܦܗܪܝܗܐܪܡܗܢܝܐܣ ܕܥܒܝܕ ܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܠܦܘܠܘܣ ܦܪܣܝܐ

رونوشتِ عربی    ۲۴۹-۲۶۰

ذکره بولس فی ما کتب إلی أنوشروان

گردانشهای پارسیگ

Pārsīg

gōbišn abar gōbāgīh    ۲۶۳-۲۹۰

abar perì e͑rmēneías. hangirdīg    ۲۹۱-۳۰۱

نمایه

واژه‌نامگِ فرزانگی و گویایی   ۳۱۱-۳۶۴

 

 

Updated: اکتبر 11, 2021 — 9:17 ب.ظ