مدخلی بر « کتاب سبز »

مدخلی بر » کتاب سبز »

کتاب سبز ! گونه ای ازآموزه های سلوکی اخلاق تطبیقی است برای

انسانهای هوشمند ، خردورز ودانش پژوه .

آرمان ما در این سخنان ، رویش و استمرار رویکرد های فکری و

انسانگرایی ست ، که بگونه پندنامه ها ی مفید اخلاقی ، اجتماعی و فلسفی

بایک مقدمه ویک مدخل ؛ در 366 سخن سره ، دوبخش وده قسمت شرح

وتعریف گردیده است.

شایستگی سخنان وپژوهشهای عقلانی ما در این کتاب ، تجلی ارزشهایست

که در ُمتون قدیم تاریخ پرافتخار نیاکان ، بوسیله حکما ، فلاسفه ، نوابغ ،

خردمندان ، دانشوران، وپیشوایان علم ومعرفت این سرزمین ــ بالنده و

تنومند گردیده است.

با این مناسبت قابل یاد آوری می دانم که درعصرما نوشتۀ کتاب سرخ

نیز یکی ازباارزش ترین آموزه های ناب اخلاقی وفلسفی است برای

همزیستی ، همگرای وانسانیت ، که پارۀ از نمود معرفت ودانش نیاکان ما

را تشکیل می دهد . این کتاب با اهمیت پراز پند واندرز برای خوشبخت

ساختن انسان ورهنمایی وی بسوی جهان بدون درد واستقرار زندگی نوین

می باشد ، که پیوسته مورد توجه مردمان آگاه قرارگرفته است.

ادامه کتاب سبز را اینجا بخوانید 

Updated: سپتامبر 20, 2021 — 12:29 ق.ظ