باباطاهر

 

باباطاهر

 

باباطاهر عریان عارف و شاعر قرن پنجم هجری قمری و معاصر با طغرل شاه سلجوقی است. البته در باب حوادث زندگی و احوالات بابا طاهر اطلاعات مبسوطی در دست نیست. برخی تذکره‌نویسان وی را معاصر عین‌القضات همدانی (یعنی حدود سال ۵۲۵ هجری قمری) و برخی وی را هم عهد خواجه نصیر (۶۷۲ هجری قمری) دانسته‌اند. از باباطاهر علاوه بر دوبیتیهای معروف او، مجموعه کلمات قصاری نیز به زبان عربی به نام “اشارات” به جای مانده است. از اشعار باباطاهر مجموعهٔ موثقی در دست نیست، به همین جهت نمی‌توان در صحت انتساب تمام اشعاری که به او نسبت می‌دهند به یقین حکمی کرد.

آثار باباطاهر در این مجموعه:

 

نخست : دوبیتی‌ها

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع شو هجران و روز غم سر آیو مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «و» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | ج | چ | د | ر | ز | س | ش | ف | گ | ل | م | ن | و | ه | ی

ا

دوبیتی شماره ۱: ببندم شال و میپوشم قدک را

دوبیتی شماره ۲: تن محنت کشی دیرم خدایا

ت

دوبیتی شماره ۳: اگر یار مرا دیدی به خلوت

دوبیتی شماره ۴: ته که ناخوانده‌ای علم سماوات

دوبیتی شماره ۵: دلی دیرم خریدار محبت

دوبیتی شماره ۶: محبت آتشی در جانم افروخت

دوبیتی شماره ۷: نپرسی حال یار دلفکارت

دوبیتی شماره ۸: اگر دل دلبر و دلبر کدام است

دوبیتی شماره ۹: شب تاریک و سنگستان و مو مست

دوبیتی شماره ۱۰: نفس شومم بدنیا بهر آن است

دوبیتی شماره ۱۱: شیرمردی بدم دلم چه دونست

دوبیتی شماره ۱۲: بود درد مو و درمانم از دوست

دوبیتی شماره ۱۳: نمیدانم دلم دیوانهٔ کیست

دوبیتی شماره ۱۴: ته دوری از برم دل در برم نیست

دوبیتی شماره ۱۵: یکی برزیگرک نالان درین دشت

دوبیتی شماره ۱۶: خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت

دوبیتی شماره ۱۷: بهار آیو به صحرا و در و دشت

دوبیتی شماره ۱۸: سیاهی دو چشمانت مرا کشت

دوبیتی شماره ۱۹: عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت

ج

دوبیتی شماره ۲۰: من آن رندم که گیرم از شهان باج

دوبیتی شماره ۲۱: ته که می‌شی بمو چاره بیاموج

چ

دوبیتی شماره ۲۲: اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

د

دوبیتی شماره ۲۳: زدست دیده و دل هر دو فریاد

دوبیتی شماره ۲۴: گیج و ویجم که کافر گیج میراد

دوبیتی شماره ۲۵: دو چشمم درد چشمانت بچیناد

دوبیتی شماره ۲۶: دلم بی وصل ته شادی مبیناد

دوبیتی شماره ۲۷: بیته یارب به بستان گل مرویاد

دوبیتی شماره ۲۸: یکی درد و یکی درمان پسندد

دوبیتی شماره ۲۹: الهی گردن گردون شود خرد

دوبیتی شماره ۳۰: نهالی کن سر از باغی برآرد

دوبیتی شماره ۳۱: غریبی بس مرا دلگیر دارد

دوبیتی شماره ۳۲: خور از خورشید رویت شرم دارد

دوبیتی شماره ۳۳: غم عشقت بیابان پرورم کرد

دوبیتی شماره ۳۴: شوانم خواب در مرز گلان کرد

دوبیتی شماره ۳۵: دل عاشق به پیغامی بسازد

دوبیتی شماره ۳۶: دگر شو شد که مو جانم بسوزد

دوبیتی شماره ۳۷: هر آنکس عاشق است از جان نترسد

دوبیتی شماره ۳۸: بلا رمزی ز بالای ته باشد

دوبیتی شماره ۳۹: پسندی خوار و زارم تا کی و چند

دوبیتی شماره ۴۰: دلا خوبان دل خونین پسندند

دوبیتی شماره ۴۱: مرا نه سر نه سامان آفریدند

دوبیتی شماره ۴۲: خوشا آنانکه سودای ته دیرند

دوبیتی شماره ۴۳: چو آن نخلم که بارش خورده باشند

دوبیتی شماره ۴۴: خوشا آنانکه هر از بر ندانند

دوبیتی شماره ۴۵: خوشا آنانکه تن از جان ندانند

دوبیتی شماره ۴۶: خوشا آنانکه پا از سر ندونند

دوبیتی شماره ۴۷: خوشا آنانکه هر شامان ته وینند

دوبیتی شماره ۴۸: خوشا آنان که با ته همنشینند

دوبیتی شماره ۴۹: لاله کاران دگر لاله مکارید

ر

دوبیتی شماره ۵۰: مو آن رندم که نامم بی‌قلندر

دوبیتی شماره ۵۱: تویی آن شکرین لب یاسمین بر

دوبیتی شماره ۵۲: گلش در زیر سنبل سایه پرور

دوبیتی شماره ۵۳: دمی بوره بوین حالم ته دلبر

دوبیتی شماره ۵۴: بروی ماهت ای ماه ده و چار

دوبیتی شماره ۵۵: دیم آلاله‌ای در دامن خار

دوبیتی شماره ۵۶: دلم زار و دلم زار و دلم زار

دوبیتی شماره ۵۷: سه درد آمو بجانم هر سه یکبار

دوبیتی شماره ۵۸: زدل نقش جمالت در نشی یار

دوبیتی شماره ۵۹: الاله کوهسارانم تویی یار

دوبیتی شماره ۶۰: بی تو تلواسه دیرم ای نکویار

دوبیتی شماره ۶۱: فلک زار و نزارم کردی آخر

دوبیتی شماره ۶۲: اگر شیری اگر میری اگر مور

دوبیتی شماره ۶۳: اگر شیری اگر ببری اگر کور

دوبیتی شماره ۶۴: دلا اصلا نترسی از ره دور

دوبیتی شماره ۶۵: جره بازی بدم رفتم به نخجیر

ز

دوبیتی شماره ۶۶: بوره بلبل بنالیم از سر سوز

دوبیتی شماره ۶۷: جدا از رویت ای ماه دل افروز

دوبیتی شماره ۶۸: مو که سر در بیابانم شو و روز

دوبیتی شماره ۶۹: بی ته سر در بیابانم شو و روز

س

دوبیتی شماره ۷۰: غم و درد مو از عطار واپرس

دوبیتی شماره ۷۱: خداوندا بفریاد دلم رس

ش

دوبیتی شماره ۷۲: گلی که خود بدادم پیچ و تابش

دوبیتی شماره ۷۳: قضا رمزی زچشمان خمارش

دوبیتی شماره ۷۴: به قبرستان گذر کردم کم وبیش

دوبیتی شماره ۷۵: شب تار است و گرگان میزنند میش

ف

دوبیتی شماره ۷۶: فلک نه همسری دارد نه هم کف

گ

دوبیتی شماره ۷۷: دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ

دوبیتی شماره ۷۸: وای آن روجی که در قبرم نهند تنگ

دوبیتی شماره ۷۹: دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ

ل

دوبیتی شماره ۸۰: حرامم بی ته بی آلاله و گل

دوبیتی شماره ۸۱: مو ام آن آذرین مرغی که فی‌الحال

دوبیتی شماره ۸۲: خدایا داد از این دل داد از این دل

دوبیتی شماره ۸۳: خدایا خسته و زارم ازین دل

دوبیتی شماره ۸۴: بشم واشم که تا یاری گره دل

دوبیتی شماره ۸۵: چرا دایم بخوابی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۶: مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۷: چرا آزرده حالی ای دل ای دل

دوبیتی شماره ۸۸: مرا درد آموه و درمان چه حاصل

دوبیتی شماره ۸۹: دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

دوبیتی شماره ۹۰: ز بوی زلف تو مفتونم ای گل

دوبیتی شماره ۹۱: دلا پوشم ز عشقت جامهٔ نیل

م

دوبیتی شماره ۹۲: غمم غم بی و همراز دلم غم

دوبیتی شماره ۹۳: دو زلفانت گرم تار ربابم

دوبیتی شماره ۹۴: مو آن محنت کش حسرت نصیبم

دوبیتی شماره ۹۵: مو آن دل داده یکتا پرستم

دوبیتی شماره ۹۶: مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

دوبیتی شماره ۹۷: من آن مسکین تذروبی پرستم

دوبیتی شماره ۹۸: بروی دلبری گر مایلستم

دوبیتی شماره ۹۹: به عشقت ای دلارا نگروستم

دوبیتی شماره ۱۰۰: بشو یاد تو ای مه پاره هستم

دوبیتی شماره ۱۰۱: اگر آئی بجانت وانواجم

دوبیتی شماره ۱۰۲: الهی ار بواجم ور نواجم

دوبیتی شماره ۱۰۳: دلم دردین و نالین چه واجم

دوبیتی شماره ۱۰۴: نمیدانم که رازم با که واجم

دوبیتی شماره ۱۰۵: به آهی گنبد خضرا بسوجم

دوبیتی شماره ۱۰۶: نذونی ای فلک که مستمندم

دوبیتی شماره ۱۰۷: مو که چون اشتران قانع به خارم

دوبیتی شماره ۱۰۸: بوره ای روی تو باغ بهارم

دوبیتی شماره ۱۰۹: همه شو تا سحر اختر شمارم

دوبیتی شماره ۱۱۰: شوان استارگان یک‌یک شمارم

دوبیتی شماره ۱۱۱: از آن انگشت نمای روزگارم

دوبیتی شماره ۱۱۲: از آن دلخسته و سینه فگارم

دوبیتی شماره ۱۱۳: غم عالم همه کردی ببارم

دوبیتی شماره ۱۱۴: کافرم گر منی آلاله کارم

دوبیتی شماره ۱۱۵: هزاران ملک دنیا گر بدارم

دوبیتی شماره ۱۱۶: غم عشق تو مادر زاد دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۷: ز دست چرخ گردون داد دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۸: مو از قالوا بلی تشویش دیرم

دوبیتی شماره ۱۱۹: مو از جور بتان دل ریش دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۰: ز عشقت آتشی در بوته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۱: بسر شوق سر کوی ته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۲: هزاران غم بدل اندوته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۳: زعشقت آتشی در بوته دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۴: دلی نازک بسان شیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۵: زهجرانت هزار اندیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۶: مو آن رندم که عصیان پیشه دیرم

دوبیتی شماره ۱۲۷: بسر غیر ته سودائی ندیرم

دوبیتی شماره ۱۲۸: بغیر ته دگر یاری ندیرم

دوبیتی شماره ۱۲۹: همه عالم پر از کرد چه سازم

دوبیتی شماره ۱۳۰: بدل درد غمت باقی هنوزم

دوبیتی شماره ۱۳۱: فلک بر هم زدی آخر اساسم

دوبیتی شماره ۱۳۲: بشم واشم ازین عالم بدر شم

دوبیتی شماره ۱۳۳: قدح بر گیرم و سیر گلان شم

دوبیتی شماره ۱۳۴: خدایا واکیان شم واکیان شم

دوبیتی شماره ۱۳۵: ز وصلت تا بکی فرد آیم و شم

دوبیتی شماره ۱۳۶: سر کویت بتا چند آیم و شم

دوبیتی شماره ۱۳۷: مو که مست از می انگور باشم

دوبیتی شماره ۱۳۸: به این بی آشنایی برکیاشم

دوبیتی شماره ۱۳۹: بیا یک شو منور کن اطاقم

دوبیتی شماره ۱۴۰: شبی نالم شبی شبگیر نالم

دوبیتی شماره ۱۴۱: مو که آشفته حالم چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۲: مو کز سوته دلانم چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۳: دلم زار و حزینه چون ننالم

دوبیتی شماره ۱۴۴: وای ازین دل که نی هرگز بکامم

دوبیتی شماره ۱۴۵: بیته بالین سیه مار به چشمم

دوبیتی شماره ۱۴۶: بیته گلشن چو زندان بچشمم

دوبیتی شماره ۱۴۷: دلا از دست تنهایی بجانم

دوبیتی شماره ۱۴۸: قلم بتراشم از هر استخوانم

دوبیتی شماره ۱۴۹: مو آن دلدادهٔ بی خانمانم

دوبیتی شماره ۱۵۰: به خنجر گر برآرند دیدگانم

دوبیتی شماره ۱۵۱: مو آن آزردهٔ بی خانمانم

دوبیتی شماره ۱۵۲: فلک کی بشنود آه و فغانم

دوبیتی شماره ۱۵۳: کنون داری نظر گو واکیانم

دوبیتی شماره ۱۵۴: تو خود گفتی که مو ملاح مانم

دوبیتی شماره ۱۵۵: مو آن رندم که پا از سر ندونم

دوبیتی شماره ۱۵۶: دلم دور است و احوالش ندونم

دوبیتی شماره ۱۵۷: سر کوه بلند چندان نشینم

دوبیتی شماره ۱۵۸: خوشا روزی که دیدار ته وینم

دوبیتی شماره ۱۵۹: شبی خواهم که پیغمبر ببینم

دوبیتی شماره ۱۶۰: بوره روزی که دیدار ته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۱: گلستان جای تو ای نازنیننم

دوبیتی شماره ۱۶۲: به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۳: خوش آنساعت که دیدار ته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۴: الهی دشمنت را خسته وینم

دوبیتی شماره ۱۶۵: اگر جسمم بسوزی سوته خواهم

دوبیتی شماره ۱۶۶: بیا سوته دلان گردهم آئیم

دوبیتی شماره ۱۶۷: نمیدانم که سرگردان چرایم

دوبیتی شماره ۱۶۸: ز حال خویشتن مو بیخبر بیم

دوبیتی شماره ۱۶۹: بوره یکدم بنالیم و بسوجیم

دوبیتی شماره ۱۷۰: عزیزا ما گرفتار دو دردیم

دوبیتی شماره ۱۷۱: بیا تا دست ازین عالم بداریم

دوبیتی شماره ۱۷۲: بوره کز دیده جیحونی بسازیم

دوبیتی شماره ۱۷۳: بوره سوته دلان با ما بنالیم

ن

دوبیتی شماره ۱۷۴: ته سر ورزان مو سودای ته ورزان

دوبیتی شماره ۱۷۵: برندم همچو یوسف گر بزندان

دوبیتی شماره ۱۷۶: دلم از دست ته نالانه نالان

دوبیتی شماره ۱۷۷: گلی کشتم باین الوند دامان

دوبیتی شماره ۱۷۸: خوشا آنان نه سر دارند نه سامان

دوبیتی شماره ۱۷۹: بوره ای دل بوره باری بشیمان

دوبیتی شماره ۱۸۰: بوره منت بریم ما از کریمان

دوبیتی شماره ۱۸۱: زدست مو کشیدی باز دامان

دوبیتی شماره ۱۸۲: اگر مستان هستیم از ته ایمان

دوبیتی شماره ۱۸۳: ز یاد خود بیا پروا کریمان

دوبیتی شماره ۱۸۴: پشیمانم پشیمانم پشیمان

دوبیتی شماره ۱۸۵: مو آن اسپید بازم سینه سوهان

دوبیتی شماره ۱۸۶: دلم تنگ ندانم صبر کردن

دوبیتی شماره ۱۸۷: الهی سوز عشقت بیشتر کن

دوبیتی شماره ۱۸۸: آنکه بی خان و بی مانه منم من

دوبیتی شماره ۱۸۹: اگر دستم رسد بر چرخ گردون

دوبیتی شماره ۱۹۰: دلا خونی دلا خونی دلا خون

دوبیتی شماره ۱۹۱: بعالم کس مبادا چون من آئین

دوبیتی شماره ۱۹۲: بیا جانا دل پردرد مو بین

و

دوبیتی شماره ۱۹۳: بیته یک شو دلم بی غم نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۴: وای از روزی که قاضیمان خدا بو

دوبیتی شماره ۱۹۵: دلی دیرم که بهبودش نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۶: سری دارم که سامانش نمیبو

دوبیتی شماره ۱۹۷: دلی دیرم دمی بیغم نمی‌بو

دوبیتی شماره ۱۹۸: بوره جانا که جانانم تویی تو

دوبیتی شماره ۱۹۹: به والله که جانانم تویی تو

دوبیتی شماره ۲۰۰: شبی دیرم زهجرت تار تارو

دوبیتی شماره ۲۰۱: نصیب کس مبو درد دل مو

دوبیتی شماره ۲۰۲: نیا مطلق بکارم این دل مو

دوبیتی شماره ۲۰۳: بهارم بی خزان ای گلبن مو

دوبیتی شماره ۲۰۴: امان از اختر شوریدهٔ مو

دوبیتی شماره ۲۰۵: نوای ناله غم اندوته دونو

دوبیتی شماره ۲۰۶: مکن کاری که پا بر سنگت آیو

دوبیتی شماره ۲۰۷: بی ته اشکم ز مژگان تر آیو

دوبیتی شماره ۲۰۸: شبی کان نازنینم در بر آیو

دوبیتی شماره ۲۰۹: بدل چون یادم از بوم و بر آیو

دوبیتی شماره ۲۱۰: خوش آن ساعت که یار از در آیو

دوبیتی شماره ۲۱۱: غم عشق تو کی بر هر سر آیو

دوبیتی شماره ۲۱۲: بی ته هر شو سرم بر بالش آیو

دوبیتی شماره ۲۱۳: نسیمی کز بن آن کاکل آیو

دوبیتی شماره ۲۱۴: سحرگان که بلبل بر گل آیو

دوبیتی شماره ۲۱۵: صدای چاوشان مردن آیو

دوبیتی شماره ۲۱۶: بیته گلشن به چشمم گلخن آیو

دوبیتی شماره ۲۱۷: عزیزا مردی از نامرد نایو

ه

دوبیتی شماره ۲۱۸: کجا بی جای ته ای بر همه شاه

دوبیتی شماره ۲۱۹: غم عشقت ز گنج رایگان به

دوبیتی شماره ۲۲۰: غم و درد دل مو بی حسابه

دوبیتی شماره ۲۲۱: مو را درد دلم خو کرده واته

دوبیتی شماره ۲۲۲: دل مو دایم اندر ماتم ته

دوبیتی شماره ۲۲۳: بدنیا مو نوینم کام بی ته

دوبیتی شماره ۲۲۴: دو چشمم را ته خون پالا کنی ته

دوبیتی شماره ۲۲۵: دلی دیرم چو مرغ پا شکسته

دوبیتی شماره ۲۲۶: قضا پیوسته در گوشم بواجه

دوبیتی شماره ۲۲۷: دلت ای سنگدل بر ما نسوجه

دوبیتی شماره ۲۲۸: دلم از دست خوبان گیج و ویجه

دوبیتی شماره ۲۲۹: نذونم لوت و عریانم که کرده

دوبیتی شماره ۲۳۰: سرم چون گوی در میدان بگرده

دوبیتی شماره ۲۳۱: شدستم پیرو برنائی نمانده

دوبیتی شماره ۲۳۲: مرا عشقت ز جان آذر برآره

دوبیتی شماره ۲۳۳: عزیزان موسم جوش بهاره

دوبیتی شماره ۲۳۴: غمم بیحد و دردم بی شماره

دوبیتی شماره ۲۳۵: دل مو بیتو زار و بی قراره

دوبیتی شماره ۲۳۶: مو را ای دلبر مو با ته کاره

دوبیتی شماره ۲۳۷: زغم جان در تنم در گیر و داره

دوبیتی شماره ۲۳۸: سرم بالین تنم بستر نداره

دوبیتی شماره ۲۳۹: سر سرگشته‌ام سامان نداره

دوبیتی شماره ۲۴۰: هر آن دلبر که چشم مست دیره

دوبیتی شماره ۲۴۱: دلم میل گل باغ ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۲: دلم میل گل روی ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۳: سرم سودای گیسوی ته دیره

دوبیتی شماره ۲۴۴: غمت در سینهٔ مو خانه دیره

دوبیتی شماره ۲۴۵: مو که یارم سر یاری ندیره

دوبیتی شماره ۲۴۶: سحرگاهان که اشکم لاوه گیره

دوبیتی شماره ۲۴۷: دل مو غیرته دلبر نگیره

دوبیتی شماره ۲۴۸: دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه

دوبیتی شماره ۲۴۹: درخت غم بجانم کرده ریشه

دوبیتی شماره ۲۵۰: هزاران دل بغارت برده ویشه

دوبیتی شماره ۲۵۱: پریشان سنبلان پرتاب مکه

دوبیتی شماره ۲۵۲: به والله و به بالله و به تالله

دوبیتی شماره ۲۵۳: درین بوم و برانم پرورش نه

دوبیتی شماره ۲۵۴: دلی همچون دل نالان مو نه

دوبیتی شماره ۲۵۵: چو مو یک سوته دل پروانه‌ای نه

دوبیتی شماره ۲۵۶: بدنیا مثل مو دل سوته‌ای نه

دوبیتی شماره ۲۵۷: به کس درد دل مو واتنی نه

دوبیتی شماره ۲۵۸: سحرگاهان فغان بلبلانه

دوبیتی شماره ۲۵۹: نوای ناله غم اندوته ذونه

دوبیتی شماره ۲۶۰: دلم از دست تو دایم غمینه

دوبیتی شماره ۲۶۱: چه باغ است اینکه دارش آذرینه

دوبیتی شماره ۲۶۲: اگر شاهین بچرخ هشتمینه

ی

دوبیتی شماره ۲۶۳: دیم یک عندلیب خوشنوائی

دوبیتی شماره ۲۶۴: فلک در قصد آزارم چرائی

دوبیتی شماره ۲۶۵: سر راهت نشینم تا بیایی

دوبیتی شماره ۲۶۶: تو آری روز روشن را شب از پی

دوبیتی شماره ۲۶۷: ته کت نازنده چشمان سرمه سائی

دوبیتی شماره ۲۶۸: عزیزان از غم و درد جدایی

دوبیتی شماره ۲۶۹: به هر شام و سحر گریم بکوئی

دوبیتی شماره ۲۷۰: ز کشت خاطرم جز غم نروئی

دوبیتی شماره ۲۷۱: الهی دل بلا بی دل بلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۲: غم عالم نصیب جان ما بی

دوبیتی شماره ۲۷۳: وای آن روزی که قاضی مان خدا بی

دوبیتی شماره ۲۷۴: صفا هونم صفا هونم چه جابی

دوبیتی شماره ۲۷۵: عاشق آن به که دایم در بلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۶: بدام دلبری دل مبتلا بی

دوبیتی شماره ۲۷۷: جهان بی‌وفا زندان ما بی

دوبیتی شماره ۲۷۸: بسوی باغ و بستان لاله وابی

دوبیتی شماره ۲۷۹: زمشک‌تر سیه‌تر سنبلت بی

دوبیتی شماره ۲۸۰: بدریای غمت دل غوطه‌ور بی

دوبیتی شماره ۲۸۱: مدامم دل براه و دیده تر بی

دوبیتی شماره ۲۸۲: ز آهم هفت گردون پر شرر بی

دوبیتی شماره ۲۸۳: خوشا آندل که از خود بیخبر بی

دوبیتی شماره ۲۸۴: شبم از روز و روز از شو بتر بی

دوبیتی شماره ۲۸۵: چه خوش بی‌مهربانی هر دو سر بی

دوبیتی شماره ۲۸۶: مدامم دل پر از خون جگر بی

دوبیتی شماره ۲۸۷: دل از دست غمت زیر و زبر بی

دوبیتی شماره ۲۸۸: هر آن باغی که نخلش سر بدر بی

دوبیتی شماره ۲۸۹: شوم از شام یلدا تیره‌تر بی

دوبیتی شماره ۲۹۰: دل تو کی ز حالم با خبر بی

دوبیتی شماره ۲۹۱: خوشا آندل که از غم بهره‌ور بی

دوبیتی شماره ۲۹۲: هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی

دوبیتی شماره ۲۹۳: هر آنکس با تو قربش بیشتر بی

دوبیتی شماره ۲۹۴: خور آئین چهره‌ات افروته‌تر بی

دوبیتی شماره ۲۹۵: زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی

دوبیتی شماره ۲۹۶: چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

دوبیتی شماره ۲۹۷: دلا راهت پر از خار و خسک بی

دوبیتی شماره ۲۹۸: شب تار و بیابان پرورک بی

دوبیتی شماره ۲۹۹: دلا راه تو پر خار و خسک بی

دوبیتی شماره ۳۰۰: زشورانگیزی چرخ و فلک بی

دوبیتی شماره ۳۰۱: دلم بلبل صفت حیران گل بی

دوبیتی شماره ۳۰۲: قدم دایم ز بار غصه خم بی

دوبیتی شماره ۳۰۳: قدم دایم زبار غصه خم بی

دوبیتی شماره ۳۰۴: به لامردم مکان دلبرم بی

دوبیتی شماره ۳۰۵: نپنداری که زندان خوشترم بی

دوبیتی شماره ۳۰۶: گر آن نامهربانم مهربان بی

دوبیتی شماره ۳۰۷: دلم از سوز عشق آتش بجان بی

دوبیتی شماره ۳۰۸: جهان خوان و خلایق میهمان بی

دوبیتی شماره ۳۰۹: خدایی که مکانش لامکان بی

دوبیتی شماره ۳۱۰: هزاران لاله و گل در جهان بی

دوبیتی شماره ۳۱۱: ز بیداد فلک یارون امان بی

دوبیتی شماره ۳۱۲: سخن از هر چه واجم واتشان بی

دوبیتی شماره ۳۱۳: خوشا آنانکه الله یارشان بی

دوبیتی شماره ۳۱۴: چه واجم هر چه واجم واته‌شان بی

دوبیتی شماره ۳۱۵: سیه بختم که بختم واژگون بی

دوبیتی شماره ۳۱۶: من آن شمعم که اشکم آتشین بی

دوبیتی شماره ۳۱۷: زدست عشق هر شو حالم این بی

دوبیتی شماره ۳۱۸: دو چشمانت پیالهٔ پر ز می بی

دوبیتی شماره ۳۱۹: گلان فصل بهاران هفته‌ای بی

دوبیتی شماره ۳۲۰: الاله کوهساران هفته ای بی

دوبیتی شماره ۳۲۱: بهار آیو به هر شاخی گلی بی

دوبیتی شماره ۳۲۲: همه دل ز آتش غم سوتنی بی

دوبیتی شماره ۳۲۳: بدنیای دنی کی ماندنی بی

دوبیتی شماره ۳۲۴: یقینم حاصله که هرزه گردی

دوبیتی شماره ۳۲۵: مو را نه فکر سودایی نه سودی

دوبیتی شماره ۳۲۶: اگر دردم یکی بودی چه بودی

دوبیتی شماره ۳۲۷: از آن روزیکه ما را آفریدی

دوبیتی شماره ۳۲۸: بمو واجی چرا ته بیقراری

دوبیتی شماره ۳۲۹: همه روزم فغان و بیقراری

دوبیتی شماره ۳۳۰: خدایا دل ز مو بستان بزاری

دوبیتی شماره ۳۳۱: مرا دیوانه و شیدا ته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۲: نگارینا دل و جانم ته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۳: مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۴: برویت از حیا خوی ریته دیری

دوبیتی شماره ۳۳۵: سمن زلفا بری چون لاله دیری

دوبیتی شماره ۳۳۶: غم اندر سینهٔ مو خانه دیری

دوبیتی شماره ۳۳۷: کشیمان ار بزاری از که ترسی

دوبیتی شماره ۳۳۸: کشم آهی که گردون پر شرر شی

دوبیتی شماره ۳۳۹: دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی

دوبیتی شماره ۳۴۰: الهی ای فلک چون مو زبون شی

دوبیتی شماره ۳۴۱: دل بی عشق را افسردن اولی

دوبیتی شماره ۳۴۲: در اشکم بدامان ریته اولی

دوبیتی شماره ۳۴۳: دل ار عشقت نداره مرده اولی

دوبیتی شماره ۳۴۴: اگر دل دلبری دلبر کدامی

دوبیتی شماره ۳۴۵: کسیکه ره بفریادم برد نی

دوبیتی شماره ۳۴۶: شبی ناید ز اشکم دیده تر نی

دوبیتی شماره ۳۴۷: دل شاد از دل زارش خبر نی

دوبیتی شماره ۳۴۸: ته که دور از منی دل در برم نی

دوبیتی شماره ۳۴۹: دلی چون مو بغم اندوته ای نی

دوبیتی شماره ۳۵۰: زدل مهر تو ای مه رفتنی نی

دوبیتی شماره ۳۵۱: مو آن باز سفیدم همدانی

دوبیتی شماره ۳۵۲: گرم خوانی ورم رانی ته دانی

دوبیتی شماره ۳۵۳: هر آن کالوند دامان مو نشانی

دوبیتی شماره ۳۵۴: بیته یکدم دلم خرم نمانی

دوبیتی شماره ۳۵۵: من دل سوته را لایق ندونی

دوبیتی شماره ۳۵۶: بمیرم تا ته چشم‌تر نبینی

دوبیتی شماره ۳۵۷: به قبرستان گذر کردم صباحی

دوبیتی شماره ۳۵۸: بنادانی گرفتم کوره راهی

دوبیتی شماره ۳۵۹: ته که خورشید اوج دلربایی

دوبیتی شماره ۳۶۰: نگار تازه خیز ما کجایی

دوبیتی شماره ۳۶۱: ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی

دوبیتی شماره ۳۶۲: ز دل بیرون نبجتم ناله نایی

دوبیتی شماره ۳۶۳: عزیزون از غم و درد جدایی

دوبیتی شماره ۳۶۴: پی مرگ نکویان گل نرویی

دوبیتی شماره ۳۶۵: مو احوالم خرابه گر تو جویی

دوبیتی شماره ۳۶۶: به جز این مو ندارم آرزویی

 

دوم : غزل

دلا در عشق تو صد دفترستم

که صد دفتر ز کونین ازبرستم

منم آن بلبل گل ناشکفته

که آذر در ته خاکسترستم

دلم سوجه ز غصه وربریجه

جفای دوست را خواهان ترستم

مو آن عودم میان آتشستان

که این نه آسمانها مجمرستم

شد از نیل غم و ماتم دلم خون

بچهره خوشتر از نیلوفرستم

درین آلاله در کویش چو گلخن

بداغ دل چو سوزان اخگرستم

نه زورستم که با دشمن ستیزم

نه بهر دوستان سیم و زرستم

ز دوران گرچه پر بی جام عیشم

ولی بی دوست خونین ساغرستم

چرم دایم درین مرز و درین کشت

که مرغ خوگر باغ و برستم

منم طاهر که از عشق نکویان

دلی لبریز خون اندر برستم

 

 

 

سوم : قصیده

بتا تا زار چون تو دلبرستم

بتن عود و بسینه مجمرستم

اگر جز مهر تو اندر دلم بی

به هفتاد و دو ملت کافرستم

اگر روزی دو صد بارت بوینم

همی مشتاق بار دیگرستم

فراق لاله رویان سوته دیلم

وز ایشان در رگ جان نشترستم

منم آن شاخه بر نخل محبت

که حسرت سایه و محنت برستم

نه کار آخرت کردم نه دنیا

یکی بی سایه نخل بی‌برستم

نه خور نه خواب بیتو گویی

به پیکر هر سر مو خنجرستم

جدا از تو به حور و خلد و طوبی

اگر خورسند گردم کافرستم

چو شمعم گر سراندازند صدبار

فروزنده‌تر و روشن ترستم

مرا از آتش دوزخ چه غم بی

که دوزخ جزوی از خاکسترستم

سمندر وش میان آتش هجر

پریشان مرغ بی‌بال و پرستم

درین دیرم چنان مظلوم و مغموم

چو طفل بی پدر بی مادرستم

نمی‌گیرد کسم هرگز به چیزی

درین عالم ز هر کس کمترستم

بیک ناله بسوجم هر دو عالم

که از سوز جگر خنیاگرستم

ببالینم همه الماس سوده

همه خار و خسک در بسترستم

مثال کافرم در مومنستان

چو مؤمن در میان کافرستم

همه سوجم همه سوجم همه سوج

بگرمی چون فروزان اخگرستم

رخ تو آفتاب و مو چو حربا

و یا پژمان گل نیلوفرستم

بملک عشق روح بی‌نشانم

بشهر دل یکی صورت پرستم

رخش تا کرده در دل جلوه از مهر

بخوبی آفتاب خاورستم

بمیر ای دل که آسایش بیابی

که مو تا جان ندادم وانرستم

من از روز ازل طاهر بزادم

ازین رو نام بابا طاهرستم

 

 

 

 

Updated: سپتامبر 29, 2021 — 10:53 ب.ظ