دشمن اساسی مردم ما در ارگ واسلام آباد قراردارد

دشمن اساسی مردم ما در ارگ واسلام آباد قراردارد

نیروی های رزمی ما درکهندژ ، شبرغان وقندهار، هرات وجاهای دیگر درمقابل طالبان می جنگند . اما دشمن اساسی این کشور مردخیزدر ارگ کابل نشسته است . برای جلوگیری ازجنگ وجنایت نخست باید اشرف غنی احمدزی وحامد کرزی … را ازمرکز قدرت وحاکمیت ارگ کنار زد. زیرا این حامد کرزی واشرف غنی احمدزی در بیست سال اخیر  با هزار ترفند ، تزویر، دروغ وفریب ومکرِ ، گزینۀ جنگ بخاطر استقرار حاکمیت تک قومی در کشوررا مدیریت کردند . طالبان از راه بینی ودهن ارگ تنفس می کنند ، بود و نبود ایشان به کمک های آشکار وپنهانی ارگ وابسته است. طالبان از دید قدرت رزمی دربرابراردوی ملی هیچ قابل مقایسه نیستند. این ارگ (دولت چندنفرۀ غنی احمدزی وحامد کرزی ) است که بوسیله رسانه های جمعی چه در داخل کشور وچه درعرصه بین المللی از طالبان بزرگ نمایی می نمایند وموافق به برنامه سنجیده شدۀ ویژه ــ زمینه های سقوط نیروهای اردوی ملی و گروه های خودجوش مردمی را آگاهانه دراستانها وشهرستانها مساعد می گردانند .

سوال اینجاست که ؟ رهبران ملیتهای تحت ستم همه روزه این دهشت ووحشت را به چشم سر مشاهده می کنند ، اما معلوم نیست که براساس کدام معیار های قانونی واخلاقی دست بکار نمی شوند ومشکل مصونیت ملی را حل نمی کنند وجلوی قتل وقتال مردم را نمی گیرند  ، برخلاف  ازحاکمیت چند فرد وطنفروش انگشت شمارفرمانبرداری می نمایند . شاید برخی ازین رهبرنماها باخون پاک سپاهیان راه آزادی این سرزمین معامله کرده باشند.

خواست ما از رهبران تاجیک ، هزاره ، ازبیک وبرخی ازفارسی زبانان افغان اینست که بی تفاوتی در برابر مردم ووطن بزرگترین خیانت وجنایت بشری تلقی می شود ؛ شمارا به ذات حق وشیرپاک مادرتان قسم می دهیم ، دیگر به چشم مردم خاک نپاشید ، همه شهروندان کشورانگیزه تداوم جنگ وجنایت دولت تک قومی کرزی احمدزی را خوب می دانند . ما می دانیم که کلید قفل جنگ وامنیت در قدم نخست بدست پاکستان و دولت دست نشاندۀ  غنی احمدزی قرار دارد  . بناً اگرمیخواهید که درکشورآرامی وثبات تأمین گردد ،  باید اشرف غنی احمدزی ، حامد کرزی وسایردارودسته این دوخائین معلوم الحال را از ارگ ریاست جمهوری بیرون کشید . زیرا تازمانیکه این جانیان ووطنفروشان دراریکه قدرت قرارداشته باشند ، درجویبارامید و آرزوی مردم ما بجزخون ــ آب صاف جاری نخواهد شد .  کامجو

Updated: آگوست 10, 2021 — 1:15 ق.ظ