نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ نویسندگان : فرخ نارنجی ومحمدحسین حدادی

 

نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ

 

نویسندگان : فرخ نارنجی ومحمدحسین حدادی

چکیده

ترجمه درهمة سطوح زبانی(واژگان،نحو،آوا، …)تحت تأثیرعوامل فرازبانی قرار دارد.یکی ازاین عوامل،پیش فرضهای عقیدتی است که ذهنیت رادرگزینش معادل‌های زبان مقصدحاکم کرده وباعث میشودکه ترجمه‌های گوناگون ازیک متن واحد ارائه شوند.درطول قرن‌ها، برخی اشخاص ونهادها عقاید خاص خود را به منظور ایجاد تأثیرات مشخص و مورد نظر در ترجمه اعمال کرده‌اند. این مقاله قصد دارد تا با بررسی ترجمة قرآن ماکس هنینگ که یکی از مهمترین ترجمه‌های قرن بیستم است، نقش پیش فرض‌های عقیدتی مترجم را در ترجمه مورد بررسی قرار دهد. نتایج نقد و بررسی جستار ذیل، نشان می‌دهد که افزون بر اصول کلی ترجمه، یعنی تسلط کامل بر زبان مبدأ، زبان مقصد، تسلط بر گسترة علمی (که متن اصلی به آن تعلق دارد) و امانت داری، توجه به نکتة دیگری نیز لازم است: تأثیر باورها و پیش‌فرض‌های کلامی و عقیدتی در روند ترجمه. نتایج این بررسی می‌تواند راهکارهایی را برای ترجمة بهینة قرآن در پیش روی مترجم قرار دهد.

متن را اینجا بخوانید

Updated: ژوئن 7, 2021 — 12:15 ق.ظ