قدرت تمیز نویسنده : بصیر کامجو

قدرت تمیز

نویسنده : بصیر کامجو

قدرت تمیز قوه ادراکی ویژه عقل انسان دربُود عقل کُل است ، عقل کُل یک حقیقت وجودی هستی است که جمال جلوه شئ ای را برحسب قانون نفی درنفی در دائرۀ وجود فراهم می سازد . وهمه تبدلات  ودگرگونی های جهان را دربسترۀ قوانین تکامل وتغییر ، پیوستگی وجنبش ،  ممکن می گرداند . عقل کُل یک نیروی مثبت جهانی است که هماهنگی کائنات را در سامانه هستی ترتیب می دهد .

قدرت تمیز قوه ادراکی ویژه عقل درانسان است که وی را به سوی  روشی برای سنجش  درست وباز شناسی کیفیت واعتبار چیزی می کشاند وبا هوشمندی ، عقل وآگاهی او سر وکار دارد.

قدرت تمیز درزندگی انسان از اهمیت والای برخوردار است. انسان باقدرت تمیزعقل میتواند در گزینش چیزی میان بدِ بد تر وخوبِ خوبتر ، راه درست راانتخاب نماید .

قدرت تمیز دارای مؤلفه های ذیل است که عبارت اند از : بینایی ، تعیین هویت ، دقت وسنجش ، اندیشیدن ، بررسی کیفیت ، تمرکز فکر ،  هدفمندی ، فرق گذاشتن ، جداشدن ، ، قوام کار ، هوش وبینشمندی ، آزمون وقیاس ، رعایت معیارهای نازک بینی وخرده بینی ، تعیین میزان دست یابی به حقیقت… وغیره می باشد .      

قدرت تمیزفکر یک کنش فکری روند دستیابی به  حقیقت ناب است ، و گونه های از شناخت عقلانی  انسان از جهان هستی است ، که با به کارگیری مؤلفه های شناخت :  ادراک وسهش ، تفکروشهود،  رویت جرمی حاصل می کند.

قدرت تمیز همان گونه ای که باعقل انسان پیوند مستقیم دارد با تیزهوشی وذکاوت ، آگاهی ومعرفت  ، دانش وتجربه ، موقعیت زیست انسان ، مراتب آموزش وپرورش نیز سروکار داشته  وپیوسته سنجش وگزینش دقیق وبینش عقلانی را می خواهد.

قدرت تمیز ، قدرت انتخاب وباز شناختن و فرق گذاشتن وجداکردن میان دو چیز، دو شئ ودومسئله است . قدرت تمیز ای را که مااز آن سخن می زنیم همان قوه ادراکی عقل است . نباید آنرا با عقل ناب همسان دانست . بلکه یکی از ویژگیهای قوه شناسایی عقل در دریافت حقایق زندگی انسان یک جامعه می باشد. نیروی قدرت تمیز دروجود انسان هم ، بستگی به پاکیزگی نفس دارد. کسانی که براستی حاکم برنفس خود اند ودنیای درون شان از آز نفس مبرا شده است  ، آنها از توانایی قدرت تمیز ودرک شهودی وعقلانیت درشناخت هستی کل برخوردار هستند .

 

نقش قدرت تمیز در زندگی

قدرت تمیزبازشناسی درست از کنه چیزی است که میتواند با انتخاب آن ،  پیشرفت وفرهت در زندگی انسان وخانواده رونما گردد.  همه کس آرزو دارد که مناسب ترین راه موفقیت آمیزرادر زندگی خویش انتخاب نماید. اما افزون بر ده هامشکلات پاگیر جامعه وخانواده ، نقش قدرت تمیز درانتخاب راه درست ونادرست از اهمیت ویژه بهرهمند است.

نفوذ قدرت تمیزدریک انسان میتواند سرنوشت وی را به مسیر خوب ویابد تغییر دهد. بگونه نمونه :

مانقش قدرت تمیزوشناسایی راه بهتر ومناسبت های روانی گروه های دهشت افکن را به بررسی می گیریم . قسمی که آگاه ایم ، هستند مردمانی که در روح وروان ایشان این رسالت ننگین آغشته شده که باید بااستفاده شرم آور وناپاکیزه از ایمان واعتقادات مقدس مردم  ، برنامه های مغزشوی میان جوانان را پیش ببرند .وازآنها در جبهات جنگ وانفجار وانتحاردر میان مردم ملکی ولشکری استفاده سوء نمایند. دراینجا تلاش داریم که بیابیم چرا ؟ رهبران این گروپ های مغزشوی راه نادرست وغیر انسانی را انتخاب کرده اند . آیا احساس انسانی آنها در وجود شان زایل شده ویا مبتلاء به  بیماری های روحی وروانی هستند ، یا اینکه این افراد ازدید عقلانی وتوان قدرت تمیز مبنی بر انتخاب راه نیک از بد ، خیلی در مراتب پست شعوروآگاهی قرار دارند . ویا با اعتقادات خود ساختی خویش هویت حقیقی انسانی ایشان مسخ شده ودر قالب هویت مجازی ، خویشتن را فکر می کنند.

سرنوشت دوبرادرتنی از یک خانواده متمول را مورد بررسی قرار می دهیم . اولی دانشجوی دینی می شود ودومی دانشجوی علوم مثبته . دانشجوی دینی باعشق ودلبستگی ای که او به مسلک خود دارد پس از اتمام  آموزش ، خود را در خدمت خانواده وجامعه قرار نمی دهد ، بلکه زیرشعارجهادعلیه کفاروبمرام شهیدراه حق ، جهت رفتن به بهشت فردوس ودستیابی به حوران بهشتی  ، در راه جهاد مرتکب جنایت بشری میشود ،مردمان بی گناه را بقتل می رساند ، انتحار وانفجار ودهشت وحشت را افتخار آمیز تکلیف دینی خود می پندارد.

برادردومی در دوره دانشجویی ، دانش می آموزد واز علم ومعرفت بهره می گیرد . وپس از اتمام دوره دانشجویی مصدر خدمت به خانواده وجامعه خود می گردد .

ناگفته نباید گذاشت که ده ها انگیزه های منفی دیگری درجامعه وجود دارد که در سرنوشت افراد یک جامعه تأثیر ژرف دارد .

از شرح وآموزش فوق به این نتیجه می رسیم که نقش قدرت تمیزدر انتخاب راه درست خیلی برجسته وقابل تأمل است. اما رشته مسائلی دیگر هم در زندگی وجود دارند که دربسا مواقع روند انتخاب قدرت تمیز انسان را از هستی وارزشهای زندگی متغیر می سازد.

 

 

 

Updated: ژوئن 16, 2021 — 1:31 ق.ظ