علت حاکمیت پشتونیست ها چیست؟

 

علت حاکمیت پشتونیست ها چیست؟

===============

پشتون ها از آنچنان تمدن و فرهنگ، فلسفه و ادبیات به ویژه در حوزه سیاست و حکومت داری برخوردار نیستند که بتوانند همه را مجذوب کنند تا به حاکمیت آنها گردن نهند و آنها به حاکمیت بدون چون چرایشان ادامه دهند، اتفاقاً بر عکس، آنها فرهنگ قبیله ای دوره ای ماقبل اسلام اعراب و اندیشه غارتگری گروها و راهزنان دریایی آفریقایی را دارند که هیچ سازگاری با نیازهای امروز جامعه بشری ندارد.

آنها (افغانها) میخواهند به قیمت نابودی مردم کشور حکومت کنند مهم نیست در خدمت انگلیسی ها، روس‌ها و آمریکایی ها باشند یا تحت حمایت پاکستان و اعراب باشند، یا کشور را در لجنزار فرو ببرند اصلا برایشان مهم نیست مردم زیر بمب افکن های روسی کشته شوند یا زیر پای سربازان آمریکایی لگد مال شوند مهم این است حکومت کنند حتی اگر مانند حکمتیار با سربازان پاکستانی وارد کشور شوند یا مانند کرزی و غنی با سربازان آمریکایی وارد کشور شوند حکومت با کمک اشغالگران کنند قهرمان و متفکر پشتونها هستند. «آنچه حاکمیت قبیله های افغان را بر سرزمین خراسان تا امروز استمرار بخشیده است جسارت ‌‌و ذکاوت آنها در حکومت کردن نیست بلکه بی میل بودن و حاشیه رفتن تاجیک ها از دنیایی سیاست بوده است که میدان را به یکه تازی قبیله های مختلف پشتون باز گذاشته است.» قبیله های افغان با این همه اختلافات قبیله ای و اقلیت بودن شان با آن تفکرات پوسیده شان کشور را میان خویش تقسیم کرده اند در شهرها دولت و دربنام خدا

 

علت حاکمیت پشتونیست ها چیست؟

=======================

پشتون ها از آنچنان تمدن و فرهنگ، فلسفه و ادبیات به ویژه در حوزه سیاست و حکومت داری برخوردار نیستند که بتوانند همه را مجذوب کنند تا به حاکمیت آنها گردن نهند و آنها به حاکمیت بدون چون چرایشان ادامه دهند، اتفاقاً بر عکس، آنها فرهنگ قبیله ای دوره ای ماقبل اسلام اعراب و اندیشه غارتگری گروها و راهزنان دریایی آفریقایی را دارند که هیچ سازگاری با نیازهای امروز جامعه بشری ندارد.

آنها (افغانها) میخواهند به قیمت نابودی مردم کشور حکومت کنند مهم نیست در خدمت انگلیسی ها، روس‌ها و آمریکایی ها باشند یا تحت حمایت پاکستان و اعراب باشند، یا کشور را در لجنزار فرو ببرند اصلا برایشان مهم نیست مردم زیر بمب افکن های روسی کشته شوند یا زیر پای سربازان آمریکایی لگد مال شوند مهم این است حکومت کنند حتی اگر مانند حکمتیار با سربازان پاکستانی وارد کشور شوند یا مانند کرزی و غنی با سربازان آمریکایی وارد کشور شوند حکومت با کمک اشغالگران کنند قهرمان و متفکر پشتونها هستند. «آنچه حاکمیت قبیله های افغان را بر سرزمین خراسان تا امروز استمرار بخشیده است جسارت ‌‌و ذکاوت آنها در حکومت کردن نیست بلکه بی میل بودن و حاشیه رفتن تاجیک ها از دنیایی سیاست بوده است که میدان را به یکه تازی قبیله های مختلف پشتون باز گذاشته است.» قبیله های افغان با این همه اختلافات قبیله ای و اقلیت بودن شان با آن تفکرات پوسیده شان کشور را میان خویش تقسیم کرده اند در شهرها دولت و در روستاها طالب حکومت می کنند رهبری هر دو گروه در دست پشتونها و  سیاهی لشکر را غیر پشتونها تشکیل داده اند!

آنچه بیشتر از همه سبب چنین وضعیت اسفبار حاکمیت قبیله ای شده است رهبران متعدد و ‌خودکامه، فاسد، مادیگرا، منفعت طلب و‌جاه طلب  در میان جامعه تاجیک بوده است که به این لبه پرتگاه جامعه تاجیک را سوق داده است. تاجیک ها بایستی از متعدد بودن بسوی متحد شدن، از برتر بینی بسوی فروتنی روان شوند دست در دست همدیگر برای آزادی مردم از زیر ستم حکمرانی قبیله های متعدد افغان راه چاره بیندیشند و عمل کنند و به خویشتن ایمان داشته باشند و باور کنند که پایه های حکومت پشتونیست ها روی ستونهای تاجیک ها بنا شده است اگر ديوارها را بردارند این نظام واژگون می شود، مشروط بر اينكه تاجيك ها به عظمت و قدرت خويش پي ببرند نخست رهبران فاسد خويش را كنار بزنند.

روستاها طالب حکومت می کنند رهبری هر دو گروه در دست پشتونها و  سیاهی لشکر را غیر پشتونها تشکیل داده اند!

آنچه بیشتر از همه سبب چنین وضعیت اسفبار حاکمیت قبیله ای شده است رهبران متعدد و ‌خودکامه، فاسد، مادیگرا، منفعت طلب و‌جاه طلب  در میان جامعه تاجیک بوده است که به این لبه پرتگاه جامعه تاجیک را سوق داده است. تاجیک ها بایستی از متعدد بودن بسوی متحد شدن، از برتر بینی بسوی فروتنی روان شوند دست در دست همدیگر برای آزادی مردم از زیر ستم حکمرانی قبیله های متعدد افغان راه چاره بیندیشند و عمل کنند و به خویشتن ایمان داشته باشند و باور کنند که پایه های حکومت پشتونیست ها روی ستونهای تاجیک ها بنا شده است اگر ديوارها را بردارند این نظام واژگون می شود، مشروط بر اينكه تاجيك ها به عظمت و قدرت خويش پي ببرند نخست رهبران فاسد خويش را كنار بزنند.

Gol Amiri