حقانیت و دروغ

 

 

حقانیت و دروغ

”  وقتی دروغ و حقیقت با هم راه می‌رفتند، به چشمه‌ای رسیدند. دروغ به حقیقت گفت: ” لباس خود را درآوریم و در این چشمه آب تنی کنیم .” حقیقت ساده دل چنین کرد، در آن لحظه که در آب بود، دروغ، لباس حقیقت را از کنار چشمه برداشت و پوشید و به راه افتاد. حقیقت، پس از آب‌تنی ناچار شد برهنه به راه افتد؛ از آن روز ما حقیقت را برهنه می‌بینیم، اما بسا اوقات دروغ را هم ملاقات می‌کنیم که متأسفانه لباس حقیقت پوشیده است؛ و طبعاً حقانیّت خود را در نظر ما به تلبیس ثابت می‌کند…(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ محمد ابراهیم باستانی پاریزی، از پاریز تا پاریس، انتشارات علم، 1388 .

Updated: ژوئن 29, 2021 — 4:06 ب.ظ