برخی ازگفتاردکتربصیرکامجو

 

برخی ازگفتاردکتربصیرکامجو

 

تأثیرفرهنگ شهادت وانباشته شدن سنت های پاگیردریک کشور ! مصونیت ، مالکیت فکری ومعنوی شهروندان آنرا تباه می سازد و قشربینوایان جامعه را بینوا تر وناتوانترمی گرداند .

بصیر کامجو

 

دنیای « احتیاج » ،  دنیای درد وغم واندوه است . بدنبال ازمیان برداشتن این درد قرون باید بود . بصیر کامجو
هرگونه تهی دستی، ناتوانی وعدم تشکیل خانواده در یک جامعه ، ناشی ازدشـواری وتنگناِ « احتیاج » است.  بصیر کامجو


زور وتوان یک انسان در بازوی او نیست ،  در اندیشه وتفکروارادۀ  وی جادارد. بصیر کامجو
پاسخ نیکی ، نیکی است ، پاسخ بدی را با مهرو محبت نیک ساخت. بصیر کامجو

 

چرا آفتاب سایه ندارد ، زیرا ذات نور زایل کنندۀ سیاهی است.  بصیر کامجو

 

زندگی توانگران بنسبت تراکم وتکاثف اتفاقات دنیازدگی ، بد ترازنیازمندان است.  بصیر کامجو

 

رد نمودن بینش عقلانی نشانۀ نادانی است . نادان کسی است که قدرت تمیزش درگرو ایقان وباوربندگی ، گیرمانده باشد . بصیرکامجو
هیچگاه به دانش امروزت بسنده مکن ، زیرا فردا نادان خواهی ماند. بصیر کامجو
هرقدربیشتر و ژرفتربه اشیاء نگاه کنی ، بکن ، سرانجام این نگرش راه را بسوی شناخت کمال بازــ خواهی کرد . بصیر کامجو

 

راز دار باش !  رسوا ساختن کسی درحقیقت به بی اعتباری خودت می انجامد . بصیر کامجو
بفکر بهبودی ، بالندگی وروییدگی چیزی باش که دراختیارداری . بصیر کامجو

 

هنر کسب علم ومعرفت ، فضیلت وکمال فکراست .  پس با این قدرت وتوانایی هنر، می توان زندگی را رنگین ، دلارا ودگرگون ساخت. بصیر کامجو

 

آزادی ، نفسِ انسان است. بدون آزادی استمرار خوشبختی وسعادت غیر ممکن است. هرفکر وذکر ، اندیشه و آئینی ، رژیمی ونهادی که بخواهد این نفسِ زندگی را ازما بگیرد ، نزد ما منسوخ است. بصیر کامجو

 

راستی ودرستی به نیت نیک بستگی دارد ، نه به وقوف ومعرفت و ادراک . بصیر کامجو
انسان در دنیای بستۀ دیدش زیست می کند نه دردنیای حقیقی بُــود . بصیر کامجو

 

نیک اندیشی و پاکیزگی نفس تنها میزان بینش خوبی است . بصیر کامجو
با عقل وخرد می شود به کنه ذات شئ پی برد. بصیر کامجو

 

روز زن  وجلال وشوکت وی را همیشه گرامی داشت ، زیرا زن خاستگاه وسرآغاززندگی بشریت است . اگرزن نبود ماهم دراین هستی سرا ، نمی بودیم. بصیر کامجو
دوری ونزدیکی از خویشتن ــ بستگی به پاکیزگی یا آلودگی هوای نفس دارد . بصیر کامجو
محبت نمک زندگی ونمودارانسانیت است. بصیر کامجو

 

هرقدر آگاهی ودانش ارتقا یابد به همان مرتبه نادانی خویشتن آشکار می شود . بصیر کامجو
انسانها منبع رمز اند ، هرکس چیزی می داند که دیگری نمی داند . بصیرکامجو
اگر می خواهی همیشه آزاده باشی باید خود را از تعلقات دنیائی ، پاکیزه نگهدار. بصیر کامجو
مسئولیت پذیری ، احترام گذاشتن ومهرورزیدن به پدر ومادر وخانواده : تکلیف انسانی ، میهنی واخلاقی ست که در برابرهرشهروند جامعه قراردارد. بصیرکامجو

 

اعتماد بنفس ارزشی ست که باورمندی به خود را تقویت می بخشد ودستاویزِ برخورداری انسان در زندگی می گردد . بصیر کامجو

 

عشق ورزیدنِ یکسان به همه ، عالی ترین مقام کمال آدمیت است . بصیر کامجو

 

رفتارموزون نشانه آرامش دنیای درونی ومعرف مقام قیادت است. بصیر کامجو

 

هرانسان هوشیارتلاش دارد که درمسیرانسانیت گام بردارد ، اما تازمانی که نفس اماره دروجود ماحاکم است ،  رسیدن به این آرمان مقدس کاریست دشوار  . بصیر کامجو

 

میان آدمیت وشرافت یک رشتۀ پیوند اخلاقی وجود دارد وآن گوهرحقیقت آدمی است . بصیر کامجو

 

خیانت وجنایت بیشترازکسانی سرمی زند که بی مایه وکم ظرف اند. بصیر کامجو

 

با عشق ، عقل ، دانش وتدبیرمی شود زندگی شیرین ،  بدون درد وپرازشوروخوشی را تجربه کرد. بصیر کامجو

 

یکی ازترفند های با اهمیتی که به زندگی شادی می بخشد ، شناختن ارزش ِوقت است . بصیر کامجو

 

از رویارویی با گستاخ  ها بدورباش ، زیرا این قماش نه شرم دارند ، نه ادب ونه حیا . بصیرکامجو

 

رهبرانی که مردم را به جهاد وشهادت تشویق می کنند ، آنها به این باوراند که انتخاب راه شان درست است. اما غافل ازین که ریختن خون هر انسان کرامت مداربه هردین وآئینی که باشد جنایت شمرده می شود . چون کرامت انسانی ، ذاتی خداداد وشالوده عقل واختیار است . ودر قوانین حقوق بشربه عنوان یک ارزش دینی وانسانی پذیرفته شده است. بصیر کامجو

 

هر آبروریزی ای که ناشی ازاحتیاج روزگار ، برای انسان مستمند مستولی گردد ، آنرا یک درد اجتماعی قبول کرد نه مشکل فردی .  بصیر کامجو

 

مردمان کوتاه فکر به درستی ونادرستی اندیشه ها توجه والتفاتی ندارند ، بلکه عاشق باورها و پندارهای خویش اند . بصیرکامجو

 

کورمادرزاد دوقسم است . یکی آن که از مادر نابینا تولد می شود. ودیگری با چشم بینا پا به جهان می گذارد اما با یک تفاوت که واقعیت های جهان هستی را با بینش کورکورانه نگاه می کند .

بصیر کامجو

 

شاد اندیشیدن ، شاد بودن ، شاد زیستن خِبرگی است که به زندگی انسان معنا می بخشد . بصیر کامجو

 

هرکسی که در راه سعادت دیگران تلاش می وزرد  ، درحقیقت اونشانی راه سعادت خود را دریافته است.  بصیرکامجو

 

تازمانی که انسان چیردستی برهوای نفسانی خود نداشته باشد ، پیروزمندی وی بر اراده مردم ، غیر قابل پیش بینی است .  بصیر کامجو

 

 

 

Updated: ژوئن 16, 2021 — 1:21 ق.ظ