پارچه ای از تاریخ اجداد ما

 

پارچه ای از تاریخ اجداد ما

 

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

باآموزش از تاریخ پرافتخار نیاکان ، خواستم گوشه ای ازکـــــارکردهای های سیاسی داریــوش بزرگ ( 549 ــ 486 قبل از میلاد ) چهارمین شاهنشاه هخامنشی (اجداد تاجیکان وپارسهاوکُردها ) ایران باستان را درمقایسه به اوضاع سیاسی امروزی کشوری بنام خراسان ــ افغانستان که پارچه قیچی شده ای از سرزمین ایران باستان است ، به نسل دگراندیش پیشکش نمایم .

داریوش برای ایجاد همگرایی وهمبستگی ملیت ها میان یکدیگر در یک ساختار خیلی بزرگ جهانی راهکارهای دانشورانه ای را به منصه اجرا قرار داد . ازجمله حفرراه آبی (کانال سوئز) که دریای سرخ را به رود نیل وازآنسو به دریای مدیترانه پیوند داد. ایجاد راه شاهی که سارد پایتخت سابق لیدی را به شوش پایتخت سابق هخامنشیان  وصل می کرد . یک راه دیگرنیز که بابل را به مصر پیوند می داد. همچنان ایجاد سپاه جاویدان ، تنظیم مالیات درسراسر امپراتوری ، یکسان کردن واحد پول وواحد اندازه گیری ، بازسازی نیایشگاه ها ، تدوین قانون مصر ، حمایت از دانش اخترشناسی دربابل و اقداماتی در سند وپنجاب … وغیره را به اجراگذاشت .

داریوش بزرگ بااین همه سختی ها ومشکلات زندگی موفق شد که تا به دورافتاده ترین روستاها قانونیت ونظم و ترتیب را حکمفرما سازد. سیاست فرمانروایی داریوش وسامان دادن به چنین یک امپراتوری بزرگ که یک سرآن دراروپا وسردیگر آن در هندوستان امتداد داشت  حتا از دید ونگرش نوین امروزی هم بی مانند شمرده می شود .

اما باتأسف ودرد باید بگویم که  پس از دوهزارو پنجصد وچهل وچهارسال گذشت زمان اکنون امپراتوری نیاکان ما با آن همه جلال وشکوه بوسیله ای نهاد های بین المللی سرمایه به ده ها کشورخُرد وکلان تبدیل شده است .

که از جمع آنها یک پارچه قیچی شــــده ای آن بنام  (خراسان ) یا ایران شرقی که انگلیسها اسمش را « افغانستان » گذاشته اند به بررسی می گیریم .

این کشوررا بمدت نزدیک بـــــه سه سده می شود که بوسیله انگلیسها به  قــــــومی بنام افغان ــ پشتون ( برخاسته از حومه شرقی کوه های سلیمان واقع در پاکستان امروزی ) تحویل داده شده است.

خراسان ــ افغانستان  به حمایت مستقیم هند برتانوی درسال  1747 میلادی تشکیل شد وتاکنون از جانب قوم افغان وبه حمایت مستقیم کشورهای ذیدخل بیرونی اداره می شود. قابل یادآوری است که این کشوربدبخت از همان آوان پیدایی اش تا به امروزمستعمره دوره ای بوده گاهی مستعمره انگلیس وگاهی مستعمرۀ روس ودر حال حاضر مستعمره آمریکا وکشور های هم پیمان اروپایی وی .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: می 2, 2021 — 2:37 ب.ظ