ورود ترکان به سرزمين هاي اسلامي نویسندگان: شعباني رضا, فخاري علي*

ورود ترکان به سرزمين هاي اسلامي

نویسندگان:  شعباني رضا, فخاري علي*

چکیده:

ترکان از جمله اقوام سخت کوش و نيرومندي بودند که در حوزه شمال فرارود فعاليت داشتند. آن ها از دوران امپراتوري هاي بزرگ چين، ايران و بيزانس، يعني از حدود 545 ميلادي به طور جدي وارد تعاملات سياسي شدند و در جريان بسياري از حوادث آن دوره نقش بازي کردند. اگرچه عمده فعاليت ترکان در حوزه نظامي گري بوده است، اما در تجارت نيز ارتباطاتي با سرزمين هاي اطراف داشته اند.

با شروع افول ساسانيان، ترکان نيز به مناطق جنوبي تر فرارود راه يافتند و به مرزهاي خراسان بزرگ رسيدند. پس از اينکه اسلام به ايران راه يافت و دوران فتوحات به پايان رسيد، ترکان نيز به حوزه سرزمينهاي اسلامي نفوذ کردند و با مسلمانان در ارتباط قرار گرفتند.

هرچند در ابتدا مي توان از جنبه نظامي به تقابل مسلمانان و ترکان اشاره کرد، اما رفته رفته جنبه هاي ديگري نيز ميسر گشت و ترکان نفوذ زيادي در سرزمين هاي اسلامي بدست آوردند.

اين امر مخصوصا در جريان دولت امويان و مسائل مربوط به آن در حوزه شرق سرزمين هاي اسلامي و خراسان قابل بررسي است. اين امر همچنين در دوره عباسيان، با توجه به سياست هاي خاص اين دولت، شکل ويژه اي به خود گرفت. اين گونه به نظر مي رسد که ورود ترکان به سرزمين هاي اسلامي، با توجه به سياست دولت ها و نحوه تعامل با ترکان، متفاوت بوده است. اين مقاله روند ورود ترکان به سرزمين هاي اسلامي را از عصر فتوحات تا اواسط دوره عباسي، مورد ارزيابي و تحليل قرار مي دهد.

Updated: می 18, 2021 — 12:21 ق.ظ