مانی (فیلسوف ایرانی)

مانی (فیلسوف ایرانی)

بنابراین جسم را به وسیله ریاضت های شاقه باید کُشت تا روان رها شود و همه اسباب دنیوی که به سبب خواهش و شهوت نفسانی انسان در طبقات محدود متمرکز می شود باید مشترک باشد، زیرا که خود خواهش های نفسانی که در تحت تأثیر تاریکی و اهریمنی می خواهند که خودخواهی را به وجود بیاورند، موجب نزاع بین مردمان می شوند و امن و عافیت نابود می گردد. بنابراین علت العلل ناراحتی و عدم مساوات زن و مالکیت باید در جامعه مردم مشترک باشند.

 

مزدک مردم را چنین وعظ میکرد که کلیه بدیها ناشی از دیو رشک، حسد، خشم و غضب و آز، حرص می باشد و همین خصایل شیطانی است که برابری و مساوات را که خداوند آفریده است نابود می کند و از مردم مصرا خواستار می گردید که برای بازیافتن این برابری و مساوات نه تنها به ریاضت بپردازند بلکه مایملک خود را که شامل اموال قابل تجارت و کنیزکانشان می گردیدند در دسترس همگان قرار دهند زیرا به عقیده او هر مرد باید فقط یک زن داشته باشد نه اینکه حرمسرا درست کند و زیادی در آن قرار دهد.

 

مزدک روابط بین خویشاوندان را مجاز دانسته، اما ذبح حیوانات و خوردن گوشت و خون آنها را ممنوع کرده بود، ولی خوردن تخم مرغ را مجاز می دانست و پیروان مزدک جامه های درشت و خشن بر تن می کردند و ریاضت می کشیدند و سراسر زندگی آنها توأم با سختی و کشتن نفس و پرهیز از خوشی های زندگی و توبه بوده است.

 

مزدک انسان را به تهذیب نفس و تزکیه اخلاق دعوت می کرد و حتی کشتن حیوانات را  منع می کرد و دوست داشت همه در مساوات و عدالت و سرور و شادی و صلح و صفا زندگی کنند و اظهار می داشت کسی حق ندارد آن قدر سیم و زر و زن و مال گرد آورد و حق دیگران را پامال کند و از گرسنگی و احتیاج گروه گروه زندگی را از دست بدهند و این وظیفه همه است در این طریق کوشش کنند تا همه در رفاه و آسایش زندگی را بسر برند زیرا اهورامزدا زندگی به همه ارزانی داشته است.

 

مزدک می گفت: خداوند ارزاق را در روی زمین آفرید که مردم آنها را میان خود بطور مساوی تقسیم کنند و کسی از کس دیگر بیشتر نداشته باشد ولی مردم به خود ستم می کنند و هرکس نفس خودش را به برادرش ترجیح می دهد و من از همه می خواهم که در این کار نظارت کنند و مال مستمندان را از دولتمندان بگیرند و به تهی دستان بدهند و از هر کس که مال و زن و خدم و امتعه زیادی داشته باشد از وی گرفته و بین او و غیر او مساوات بکنیم تا آنکه احدی را امتیاز بر دیگران نمانده.

Updated: آوریل 12, 2021 — 1:21 ق.ظ