صدای مردم کابل

صدای مردم کابل

 

چرا برنظام متمرکز اصرار وپا فشاری می کنند وآنرا بهترین سیستم حکومت داری میدانند ؟!

زیرا که میدانند اقلیتی اند که هیچ یک از اقوام دیگر درانتخابات به آنان اعتماد نداشته ورای نمیدهند.
این آقایان که از الف تا یا بر خارجیان بخصوص انگلیسها تکیه داشتند ، وبوسیلهء اجانب به اقتدار لمیده اند ، همه اقوام حتا بامردم بومی این سرزمین رفتار غیر انسانی را درپیش گرفتند ، اقوام کم نفوس به شدت ازاینان متنفر اند ، چون از هیچ خود ومفت وتوسط خارجیان صاحب قدرت شدند ، یکدم خودرا گم کردند، درحالیکه از مردمان قدیمی این سرزمین طرز زندگی وحتا زبان شانرا آموختندو فرا گرفتند به نحوی جنون آمیز علیه زبان آنان نیز قرارگرفتند ، حالآنکه زبان بدوی خودرا فراموش کرده بودند .
حالا با آن فکروخیالات ( انگریزی) سرداری را خواب می بینند، وشاید دربین خود بگویند که هرگاه ازقدرت خلع شوند، ازطرف همه رانده می شوند چون بدی های شان از حد اعتدال گذشته بود .
بناءً اکنون بسیار دیر شده که غلامان خارجیها واقلیت بازهم بریاست تکیه بزنند ، وهر کوچی بیاید و با استفاده ازنام وهویت جعلی انگلیسی امر ونهی کند ، آنگاه مردم جنگ را ترجیح خواهند داد وراندن ابدی تحمیل شدگان را !!!
روبرداشت از صفحه دوست عزیز
shahrasool Suri Alishengi

 

متن را اینجا بخوانید 

Updated: آوریل 26, 2021 — 12:59 ق.ظ