جمهوریت دروغین و عوام فریبانه اشرف غنی احمدزی پشتون افغان

جمهوریت دروغین و عوام فریبانه اشرف غنی احمدزی پشتون افغان

============

ریس داد گاه عالی پشتون

ریس مجلس سنا پشتون

وزیرخارجه پشتون

وزیر مالیه پشتون

مشار شورای امنیت پشتون

وزیر دفاغ پشتون

وزیر داخله پشتون

دادستان کل/ لوی سارنوال پشتون

وزیر صحت پشتون

وزیر معادن پشتون

وزیر امور زنان پشتون

وزیر شهر سازی اراضی پشتون

وزیر فواید عامه پشتون

وزیر حج و اوقاف پشتون

وزارت معارف پشتو

وزیر امور پارلمانی پشتون

وزیر دولت در امور شهدا پشتون

وزیر زراعت پشتون

وزیر احیا و انکشاف دهات پشتون

وزیر سرحدات و قبایل پشتون

=========´

ادارات و ریاست های مستقل

ریس اداره امور پشتون

ریس ارگانهای محل پشتون

ریاست محافظت ریاست جمهوری پشتون

اداره دوا و غذا پشتون

اداره عالی تفتیش پشتون

ریس پشتنی بانک پشتون

ریس بانک ملی افغان پشتون

ریس خدمات تنظیم مخابرات پشتون

شهردار کابل پشتون

ریس تدارکات ملی پشتون

ریس انکشاف ملی پشتون

اداره تنظیم امور زندانها پ شتون

اداره تنظیم امور آب پشتون

اداره انکشاف زون پایتخت پشتون

اداره مستقل کوچی ها پشتون

رادیو تلویزون ملی(قومی) پشتون

ریس مرکز عدلی،قضایی پشتو

ریس اداره محیط زیست پشتون

اداره نورم استندرد پشتون

اداره ملی(قومی) احصایه و معلومات پشتون

اداره نفت و گاز ؟

اکادمی علوم؟

ریاست تربیت بدن؟

اداره هوانوردی؟

============

شرکت های دولتی

ریس شرکت انکشاف ملی پشتون

شرکت هوایی آریانا پشتون

ریس شرکت برشنا پشتون

ریس افغان تلی کام و سلام پشتو

شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون؟

ریاست تعلیمات تخنیکی؟

نورم و استندرد؟

==========

کمسیون ها

ریس کمسیون مبارزه با فساد اداری پشتون

ریس کمسیون قانون اساسی پشتون

ریس کمسیون اصلاحات اداری پشتون

ریس کمسیون انتخابات پشتون

ریس کمسیون شکایات انتخاباتی پشتون

ریس شورای عای طبی پشتون

ریس کمسیون انرژی هستوی؟

بیشتر از بیست والی پشتون

قوماندان های قول اردو

=========

اکثریت سفیران پشتون

اکثریت والیان پشتون

معاونین والیان پشتون

و غیره

===========

سهم دیگران اقوام

ریس مجلس نمایندگان

ریس امنیت

وزیر کار

وزیر اطلاعات و فرهنگ

وزیرترانسپورت

وزیر اقتصاد

وزیرعدلیه

وزیر مهاجرین

وزیرتحصیلا عالی

وزیر تجارت

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث

Updated: آوریل 26, 2021 — 12:41 ق.ظ