ملکا ذکر تو گویم

 

 

ملکا ذکر تو  گویم

حکیم سنایی

ملکا ذکر تو  گویم که تو  پاکی  و  خدایی

نروم  جز به همان ره  کـه توام  راهنمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو  پویم
همه توحید توگویم  که به توحید  سزایی

تو رحیمی توحکیمی توعظیمی تو کریمی

تو   نمایندة   فضلی  تو  سزاوار    ثنایی

نتوان وصف تو  گفتن که تودر فهم نگنجی

نتوان شبه توجستن  که تو در وهم نیایی

نتوان  وصف تو گفتن که تودر فهم نگنجی
نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
لب و دندان  سنایی  همه توحید تو  گوید
مگر از آتش دوزخ  بودش روی رهایی

 

نیایش « خردنامه نظامی »

خدایا   توئی    بنده    را   دستگیر

بود   بنده    را    از     خدا    ناگزیر

توئی   خالق    بوده     و     بودنی

ببخشای   بر     خاک     بخشودنی

به   بخشایش   خویش   یاریم   ده

ز   غوغای    خود    رستگاریم    ده

تورا خواهم از هر مرادی  که  هست

که آید به  تو   هر   مرادی  به دست

دلی   را   که   از  خود نکردی گمش

نه  از  چرخ   ترسد   نه   از  انجمش

چو تو هستی از چرخ و انجم چه باک

چو هست آسمان بر زمین  ریز  خاک

جهانی چنین خوب  و  خرم  سرشت

حوالت   چرا   شد    بقا   بر   بهشت

 

Updated: مارس 7, 2021 — 11:25 ب.ظ