برخی ازوجیزه های دکتربصیرکامجو

برخی ازوجیزه های دکتربصیرکامجو

 

تأثیرفرهنگ شهادت وانباشته شدن سنت های پاگیردریک کشور ! مصونیت ، مالکیت فکری ومعنوی شهروندان آنرا تباه می سازد و قشربینوایان جامعه را بینوا تر وناتوانترمی گرداند . بصیر کامجو

 

دنیای « احتیاج » ،  دنیای درد وغم واندوه است . بدنبال ازمیان برداشتن این درد قرون باید بود . بصیر کامجو
هرگونه تهی دستی، ناتوانی وعدم تشکیل خانواده در یک جامعه ، ناشی ازدشـواری وتنگناِ

« احتیاج » است.  بصیر کامجو


زور وتوان یک انسان در بازوی او نیست ،  در اندیشه وتفکروارادۀ  وی جادارد. بصیر کامجو
پاسخ نیکی ، نیکی است ، پاسخ بدی را با مهرو محبت نیک ساخت. بصیر کامجو

 

چرا آفتاب سایه ندارد ، زیرا ذات نور زایل کنندۀ سیاهی است.  بصیر کامجو

 

زندگی توانگران بنسبت تراکم وتکاثف اتفاقات دنیازدگی ، بد ترازنیازمندان است.  بصیر کامجو

 

رد نمودن بینش عقلانی نشانۀ نادانی است . نادان کسی است که قدرت تمیزش درگرو ایقان وباوربندگی ، گیرمانده باشد . بصیرکامجو
هیچگاه به دانش امروزت بسنده مکن ، زیرا فردا نادان خواهی ماند. بصیر کامجو
هرقدربیشتر و ژرفتربه اشیاء نگاه کنی ، بکن ، سرانجام این نگرش راه را بسوی شناخت کمال بازــ خواهی کرد . بصیر کامجو

متن را اینجا بخوانید 

 

Updated: مارس 15, 2021 — 11:12 ب.ظ