اخلاق از دیدگاه انسان گرایی ، روشنگری وبهلودگرایی

 

اخلاق از دیدگاه انسان گرایی ، روشنگری وبهلودگرایی

 

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

موسسۀ تحقیقات تربیتی ،دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه: مفروضه هاي انسانگرایی، روشنگري و بهبودگرایی به دیدگاههاي بنیادین دربارة طرح واره هاي فرهنگی، ماهیت انسان، زمینه و دورنمـاي فهم، شناخت، آموزش و پرورش، فردیت، و آزادي خواهی، باز میگردد. نقد توسعی درباره این مکتب هـا و اندیـشه هـاي اصـلی در عرصـۀ زنـدگی اجتماعی کمک میکند که ادراك محیطی و تحولات آن از طریق تغییرات طرح واره هاي فرهنگی، ایده هاي فلـسفی، عقـل (یـا تـصور انتولوژیـک نسبت به آن) و گونه هاي تعقل، استدلال، اخلاق، سبک زندگی و تفکرات اجتماعی، شناخته شود. این نقد چهار عرصه دارد: آزادي، نقد عقل نظري، نقد عقل عملی و بهبود زندگی انسان. مطالعۀ حاضر بر آن است تا با مطالعـۀ ادبیـات موجـود، دیـدگاه انـسان گرایان، فلاسـفۀ عـصر روشـنگري و بهبودگرایان را در باب اخلاق مورد توجه قرار دهد

ادامه متن را اینجا بهوانید

Updated: نوامبر 16, 2020 — 12:22 ق.ظ