نگرشی بر گوهر فروهر نشر کننده : دکتر بصیرکامجو

نگرشی بر گوهر فروهر

نشر کننده : دکتر بصیرکامجو

فروهر  fravahar یا فروشی fravashi  مایه و نماد پیشرفت و نوشوی

نیروی فراز رویاننده و فراز بالاینده، که من را به مینو میرساند

(دانه را به بار و بر می نشاند)

و با بن آفرینندگی جهان و زمان پیوند می دهد.

 

فروهر نمادِ مایه و بُنِ نوشوندگی در انسان و گیتی و خداست. آن، نمادِ گوهر و سرشت خداست در وجود انسان و یکی از نیروهای چهارگانۀ درون او برای پیشرفت و بالندگی همیشگی او از راه همیشه جوان ماندن و همواره نو شدن.

متن کامل رااینجابخوانید 

Updated: اکتبر 27, 2020 — 11:57 ب.ظ