ابن سینا

ابن سینا

سرزمین ایران همواره جایگاه پزشکان بزرگ بوده است. از پزشکان باستانی مانند جمشید که گیاهان دارویی را به مردم شناساند تا پزشکان بزرگی مانند رازی، اهوازی و ابن‌سینا. امروزه نیز پزشکان بزرگ ایرانی چه در میهن خود و چه در سازمان‌های پزشکی بزرگ جهان، نقش چشمگیر در پیشرفت دانش پزشکی دارند. با این همه، هیچ یک از پزشکان ایرانی به اندازه‌ی ابن‌سینا در جهان پرآوازه نشده است.
ابن‌سینا پرآوازه‌ترین کتاب پزشکی به نام قانون فی الطب (قانون در پزشکی) را نوشت. او برای نوشتن این کتاب از آثار پزشکان پیشین بهره گرفت، اما هیچ یک از آثار پیشینیان از نظر سادگیِ نوشتن و نظم و ترتیب با کتاب وی برابری نمی‌کند. از این رو، قانون ابن‌سینا کتاب مرجع برای پزشکان کشورهای اسلامی شد و از 1250 تا 1600 میلادی یکی از کتاب‌های درسی اصلی در دانشکده‌های پزشکی اروپا بود .

ادامه متن را این جا بخوانید

Updated: اکتبر 12, 2020 — 12:17 ق.ظ