نظام سیاسی پارلمانی بدیل امارت اسلامی طالبانی وجمهوریت مطلقه حکومت کابل ، دردوحه قطر

نظام سیاسی پارلمانی

بدیل امارت اسلامی طالبانی وجمهوریت مطلقه حکومت کابل ، دردوحه قطر

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

شهروندان صلح خواه و با فرهنگ میهن ما با آموزش علمی ازمؤلفه های زیرساخت حاکمیت قانون در جوامع غرب صنعتی و جهان  ــ  و بویژه شناخت از تجارب نظام سیاسی پارلمانی شبه فدرال درآلمان ؛ بدین باورند که ایجاد نظام سیاسی پارلمانی شبه فدرال مناسب ترین دستگاه سیاسی قانونمند درتأمین ثبات و امنیت ورفاه حیات اجتماعی در کشور ما می باشد .

دراین نظام شبه فدرال هیچگاه یک مشت اقلیت روشنفکر از یک تبار مشخص فرمانروایی نخواهد کرد.  تنها  قانون مردمسالارفرمان می راند ومردم درمیدان سیاست نیروی دائمی اند . حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد . این حق  حاکمیت بوسیله انتخابات آزاد و شفاف ، سری ، مستقیم ، عمومی و عادلانه ، از سطح روستا ها تا عالیترین ارگانهای رهبری دولت ، و تأسیس شورای ملی تعمیل میشود . وبوسیلۀ آزادی اندیشه  ، آزادی جراید ، روزنامه ها  ورسانه های همگانی تقویت می گردد .

در نظام سیاسی پارلمانی شبه فدرال  ــ مجلس نمایندگان عالی ترین ارگان تقنینی  دولت است و نخست وزیردرانتخابات عمومی از طرف مردم به مدت چهار سال مستقیم انتخاب می شود .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: سپتامبر 17, 2020 — 3:09 ب.ظ