داده هایی از اوستا ، گونه ای از معرفت ایرانی هااز خلقت وآفرینش

داده های از اوستا ،

گونه ای  از معرفت ایرانی ها (اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها )  از خلقت وآفرینش

 

نویسنده : دکتر بصیرکامجو

اوستا در واقع نام کلی ــ کهن ترین دانشنامۀ آریائیان است که دارای بیست ویک نسک بوده ودرشکل امــــــــروزی ، آن شامل پنج بخش است که در دانشنامه سرزمین آریان در بحث های پیش مان ذکرش رفته است. اما اینجا نیاز است که یکبار دیگر مورد پژوهش وتشریح قرار گیرد ، و عـبارت اند از :

ا

1 ــ  یسنا ( شامل گاتها وغیره آن (

2 ــ یشتها ( سروده های نیایشی (

3 ــ ویسپرد

4 ــ وندیداد

5 ــ خرده اوستا

مندرجات اوستاعبارت است از : نیایش آهورامزدا و امشاسپندان وایزدان ( که درزبان فارسی امروزی به معنای خدا وذات حق) گفته می شود ، شامل تکالیف انسان در جهان ، بهشت و دوزخ ، وداستانهای ملی می باشد .

گویند پس از آنکه اسکندر مقدونی قصر سلطنتی آریانای بزرگ را آتش زد ، اوستا را نیز بسوخت . بلاش یکم بیست و دومین پادشاه اشکانی دودمان ( اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها )  فرمان داد تا اوستای پراگنده را از شهر های آریانای بزرگ جمع کنند.

ودر ازمنه های پسین ، ارد شیر بابکان مؤسس شاهنشاهی ساسانیان ( اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها ) این رسالت سترگ را به انجام رسانید و، مرد بزرگوار موبد موبدان تنسر ( بهرام خورزاد) ، را مأمور مرتب ساختن آن کرد.

وپسرش شاپوراول کار پدررا دنبال نمود . (1) و سرانجام این دانشنامه را به همان شیوه قدیم به بیست و یک نسک بخش کردند وترتیبش نمودند . شرح و تعریف این نسک ها در دینکرت که مجموعه ای بزرگی است بزبان پهلوی و سایر منابع کهن دیگر آمده است

ادامه متن را اینجا بخوانید 

 

Updated: آگوست 10, 2020 — 12:47 ق.ظ