برخی از سخنان زرتشت که درمورد سلوک اخلاق انسان گفته شده وعبارت اند از:

برخی از سخنان زرتشت که درمورد سلوک اخلاق انسان گفته شده وعبارت اند از:

ناشر : سرزمین آریان

 

کورنه من در کتاب (1) « تـــــاریخ جهانی » منطقه مــــــــــدیترانه ( 0795 م . ) مینویسد:

“کسی که بخواهد حضرت عیسی  (ع) وحضرت محمد (ص) را بشناسد باید ابتدا از عقاید بزرگ زرتشت شروع نماید . … ” به همین جهت آریایی ها نه فقط از نظر سیاسی بلکه از نظر مذهبی و فلسفی نیز دارای رسالت تاریخیِ می باشند که همرا با فرهنگ یونانی چه از نظر سازمان حکومتی وچه در زمینه رابط با خدا ــ مبنای اصلی فرهنگ اروپایی را پایه گذاری کرده اند .

 

برخی از سخنان زرتشت که درمورد سلوک اخلاق انسان گفته شده وعبارت اند از:

ــ کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد

ــ رفتار کن با دیگران قسمی که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

ــ آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

ــ کسی را فریب مده تا دردمند نشوی.

ــ بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

ــ سپاس دار باش تا لیق نیکی باشی . ــ راستگو باش تا استقامت داشته باشی

ــ متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی .

ــ دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی .

ــ سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی .

ــ دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

ــ موافق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی .

ــ روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش .

ــ در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند . ــ اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده .

ــ سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

ــ با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

ــ مغرور و خودپسند مباش ، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

ــ زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد، که پندارتان، کردارتان و گفتارتان نیک باشد

ــ پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است

ــ هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازید.

ــ خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد

ــ  انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند

ــ بهشت و دوزخ ما در این جهان دردستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است وبدی سزای بدی .

ــ نتیجه زندگی ما دستآورد اعمال ماست .

ــ تکلیف هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

ــ هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

ــ خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

ــ کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

ــ انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش رهنمایی نکند در ردیف گناهــــکاران است .

ــ انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست

ــ بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

ــ همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار

ــ نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

ــ شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد

ــ فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

ــ دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آن و همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن

ــ هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

ــ راه جهان یکی است و آن راستیست

ــ من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم .

ــ آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید.

ــ همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی .

بردباری ، هنگامی خوب است كه مبدأ منزهی داشته باشد ، وگرنه در مقابل بیدادگری ، بردباری ناتوانی ، و ناتوانی مقدمه نابودی است.

ــ اگر كسی را دوست داری، به او بگو . زیرا قلبها معمولاً با كلماتی كه ناگفته میمانند، میشكنند.

ــ كسی كه بر نفس خود غلبه نكرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد

ــ عشق می ماند؛ انسان ها هستند که عوض می شوند

ــ خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند .

ــ شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد.

ــ خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی

ــ فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

ــ نیكی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه

ــ عاشق عاشقی باش (2) و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز، با آشتی آشتی کن و از جدایی جدا باش .

 

منابع ومآخذ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ همانجا ، صص 68  و 69 . وهمچنان اثر : خدایان آریایی وآئین یکتا پرستی زرتشت ، نویسنده : رحیم عزیزی ، انتشارات زهاب ، 1373  ، ص 174 رجوع شود به  :

ــ   http://jomalatziba.blogfa.com/cat-20.aspx :

2 ــ رجوع شود : ــ آبان یشت ، 18 ؛ یسنای 9 بند 13384

ــ وندیداد ، فرگرد 19 : 4 ، 6 ، و 46384

ــ پیامبر از یاد رفته ، ( ضمیمه کتاب خراسان بزرگ مهد آئین زرتشت ، ص 131)  ــ مری بویس ، تاریخ کیش زرتشت ، ج 1 ، ص 384  .

ــ فرهنگ فارسی ، مؤلف : محمد معین ، تهران ، چاپ یازدهم 1376 .

ــ زرتشت در گاتها دکترویلهلم گیگر با ترجمه وچاپ فرگرد اول وندیداد ، موفق به اخذ درجه دکترای فلسفه دانشگاه ارلانگن به سال 1877  گردید در سال 1878 موفق به تألیف و تهیه متون کتاب «  پازند » باخترکهن متن اوستایی و سانسکریت شد

ــ رجوع شود : زرتشت در گاتها

ــ زرتشتیان یکتا پرست هستند ، نوشته : موبد رستم شهزادی ، ناشر : انجمن زرتشتیان تهران ، چاپخانه فروهر ، سال 1364  ، ص 24 .

ــ رضی، هاشم ، راهنمای دین زرتشتی، تهران : سازمان انتشارات فروهر،1352.  4 ــ تاریخ نظریات فلسفی ، نویسنده : دکتربصیر کامجو ، سال چاپ : 1381 هجری شمسی ، بنگاه انتشارات میوند ، کابل ، ص 64 و 65

 

 

 

 

 

 

 

Updated: آگوست 10, 2020 — 12:24 ق.ظ