بحث در مورد احکام

بحث در مورد احکام

 

پرسش :

لطفا بفرمایید احکام به چه چیزهایی گفته میشود؟

پاسخ : دستورهاى عملى اسلام، که وظیفه انسانها را، نسبت به کارهایى که باید انجام دهند و یا از آن دورى جویند مشخّص مى کند، «احکام» نام دارد. هر کارى که انسان انجام مى دهد، در اسلام داراى حکم خاصّى است، احکامى که تکلیف ما را نسبت به کارها مشخّص مى کند پنج قسم است:

اول ــ  واجب; کارى است که انجام آن لازم مى باشد و ترک آن عذاب دارد; مانند نماز، روزه و… . دوم ــ  حرام; کارى است که ترک آن لازم و انجامش عذاب دارد; مانند دروغ، ظلم و… .

سوم ــ مستحب; به کارى گویند که انجامش نیکوست و ثواب دارد; ولى ترک آن عذاب ندارد; مانند سلام کردن و صدقه دادن.

چهارم ــ مکروه; کارى است که ترک آن نیکو مى باشد و ثواب دارد; ولى انجامش عذاب ندارد; مانند فوت کردن به غذا و خوردن غذاى داغ.

پنجم ــ  مباح; به کارى گویند که انجام و ترک آن مساوى است، نه عذابى دارد و نه ثوابى; مانند راه رفتن و نشستن.

نوشته شده :امیر ثابت قدم

کتاب شکوفه های خرد ــ حدیث شماره 61

 

نظر بدهید :

Updated: آگوست 16, 2020 — 2:13 ق.ظ