چکیده ای ازدرسهای تاریخی قیام آزادیبخش ابومسلم خراسانی ” آموزش دیروز ، راهکار امروز وفردا را روشن می کند ” نویسنده بصیر کامجو

چکیده ای ازدرسهای تاریخی قیام آزادیبخش ابومسلم خراسانی ” آموزش دیروز ، راهکار امروز وفردا را روشن می کند ”

نویسنده بصیر کامجو

ابومسلم عبدالرحمان حسن تاجیک ایرانی در سال 720 م.در قــــریه سفیــــــدنج ) سپید دژ ( خراسان متولد گردید . اوشخص تحصیل کرده بود ، زبان وادب عرب را خوب میدانست. شخص مشهور، ثابت قدم وبا اراده ، زبانش فصیح وقلبش قوی بود . در سختی ها وکامیابی ها زندگی اندوه ومسرت خود را نشان نمیداد . در 19 سالگی قدم به صحنه سیاست گذاشت ، اوماهیت استبدادی دولت ستمگسترامویان عرب را خوب می شناخت شیون وناله های توده های میلیونی خراسانیان ایرانی رابا گوش شنوای احساس اخلاقی خود می شنید. وبا دیدۀ بصیرت عقلانی می اندیشید که تا چه اندازه مردم ازوالیان وحاکمان جباروستمکار عرب به ستوه آمده بودند وعذاب می کشیدند وظلم وبیداد آنانرا در گوشت وپوست خود حس میکرد .

درآن هنگام خراسانیانی که هنوزاسلام نه آورده بودند از تجاوزات نظامی و بیم دولت وتاراج دارایی خود بجان رسیده بودند . وآنانیکه اسلام آورده بودند از تبعیض محرومیت برتری جویی وتبعیض عرب برعجم )شهروندان غیرعرب اعم ازتاجیکان وپارسها ( وهمچنان از سنگینی مالیات ومظالم عمال اموی متنفر وبیزار بودند .

ابومسلم با درک شرایط خاص همان روزگار سیاه وخواست مردم خویش ، درهمسویی با ُحسن نیت رهبران عباسی ، راه ووسایل انهدام شاهنشاهی امویان را جستجو کرد واز پشتیبانی مسلمانان جهان ووارثان ستمدیده خیل وتبار پیامبر اسلام برخوردارشد . بدین اساس به سال 741 م. به کوفه سفر کرد وبا ابـــــــراهیـــــم پســـــر امام محمد ) امام متوفای عباسیان ( ملاقات کرد وتوافقاتی را به امضا رسانید . ابومسلم خراسانی پس از برگشت به خراسان خودش را امیروطرفدار بنی عباس معرفی کرد. او توانست مردم بسیاری از طبقه ها واقشارناراضی ومحروم علاقه های هرات ، فوشنگ ، بادغیس ، مرو ، مرغاب ، نسا ابیورد ، توس ، سرخس ، بلخ چغانیان تخارستان ، غور، ختلان ، کش ، نسفو وغیره را درحدود صد هزارسپاه سوار وپیاده را بدور خود جمع کند . ســـــرانجام ابومسلم در پنجم رمضان ســــال 129 هجری مساوی به 746 م. » در مرو « پرچم سیاهی را برافراشت ، خود لباس سیاه پوشید ودر بین هزاران نفر از دواطلبان آزادی خواه وجنگ جو خلع خلفای بیدادگراموی را ازسلطنت و نصب عباسیان را به خلافت اسلامی اعلام کرد وخودش را شهنشاه خراسان خواند .

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: جولای 13, 2020 — 12:27 ق.ظ