نیایش خردنامه نظامی

نیایش خردنامه نظامی

خدایا  توئی  بنده را دستگیر

بود بنده رااز خدا ناگزیر

توئی خالق بوده و بودنی

ببخشای بر خاک  بخشودنی

به  بخشایش خویش یاریم ده

ز غوغای خود رستگاریم ده

توراخواهم ازهرمرادی که هست

که آید به  توهرمرادی به دست

دلی راکه ازخود نکردی گمش

نه از چرخ  ترسد نه ازانجمش

چو تو هستی از چرخ و انجم چه باک

چو هست آسمان بر زمین ریز خاک

جهانی چنین خوب وخرم سرشت

حوالت چرا شد بقا بربهشت

 

Updated: جولای 20, 2020 — 12:27 ق.ظ