در مورد انگیزه های آسیب رسانی نویسنده : دکتربصیرکامجو

در مورد انگیزه های آسیب رسانی

نویسنده : دکتربصیرکامجو

کسی که به انتخاب وتمایل خود بدیگران آسیب می رساند وخلاف قانون وسجایایی اخلاق انسانی  به آنها ستم روا می دارد . این کار وی دارای سه انگیزۀ ذیل می باشد :

یک ــ فرومایگی ، بدجنسی ، پستی  ورذالت

دوم ــ درماندگی واحساس عجز وناتوانی درخویشتنداری

سوم ــ خمیره ومایه تربیتی خانواده

با این نگرش ! کسی که دراجرای امورکار وفعالیت زندگی دارای اشتباهات وعیوب بیشتر باشد ، بنسبت اشتباهاتی که از وی سرمی زند ، موجب آسیب بدیگران می گرددد.

بگونه ای نمونه  :

ــ آدم لئیم ، ممسک وسفله ، درهر مسئله پولی بدیگران زیان ، خسارت وتاوان می رساند ؛

ــ انسان خوش گذران ، تنبل وتن آسا ،  درمسائل وابسته به آسودگی ، رفاه وشادکامی ، دیگران را زیانمند می سازد  ؛

ــ  آدم خود خواه وجاه طلب ، باتلاش های نامرئی در رسیدن به افتخار کاذب ،  بدیگران آسیب می رساند؛

ــ انسان بزدل ، بیجگر ، مرد ترسو وجبون ،  درمقابله با دشواری ها وریسک زندگی براثر جبنی که بر وی مستولی است ، یاران ودوستان خودرا درمهلکه ، رها می کند؛

ــ  افراد نادان ، بی خرد ، کودن وکم هوش با ناتوانی ای که درتمیز وبازشناخت نیکی از بدی مرتکب می شوند ، براثر این بی  پروایی به وقار وآبروی خود ودیگران آسیب می رساند.

ــ آدم  بدخُلق وزشتخُو ، تُند مزاج وعصبانی ، پیوسته با رفتارخشمگینانه خود که ازعقده های دنیای درون وی منشاء می گیرد ، مسبب تولید درد وغم و اندوه بردیگران می شود  .

ــ آدم لجُوج ، خشک اندیش وناسازگار ، بابرتری خواهی احمقانه خود  وجاری نمودن ظلم وستم

غیر انسانی ،  مردم را گردنگیر، مفلس و ورشکسته می سازد.

ادامه متن پ دی اف را اینجا بخوانید

Updated: جولای 13, 2020 — 12:30 ق.ظ