نویسنده : دکتر بصیر کامجو همآهنگی سه رنگ درفش کاویانی

الگوی درفش کاویانی ، کهن ترین درفش ملی اجداد ما ، بمثابه نماد آزادی پرچم شاهنشاهی ایران باستان دردوره های ( کیانیان ، هخامنشی ها ، سلوکیهای یونانی ــ باختریهایی ایرانی ، اشکانیان وساسانیان  ) بوده است .  این درفش درهنگام  تهاجم تازیها (عربها) وتسخیرایران ، بوسیله عمربن خطاب به آتش کشیده شد . اکنون ما می خواهیم که این نماد مقاومت وآزادی را پس از یک هزار وچهارصد سال سکوت ، بار دیگربرفرازسرزمین نیاکان خویش خـــــراســـــان یا ایران شرقی به اهتزازدرآوریم  . 

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: ژوئن 18, 2020 — 3:23 ب.ظ