درفــش خـــراســـان

درفــش خـــراســـان

نویسنده : دکتربصیرکامجو

” درفش خراسان “همان درفش کاویانی است . درفش کاویانی نماد مقاومت خودایستایی ملی نیز نامیده می شد .  ودرمتون تاریخی ایران قدیم اشاره به قیام آزادی بخش “کاوه آهنگر” علیه سرنگونی فرمانروایی ضحاک خونخوارتازی ، وبر تخت شاهی نشاندن فریدون پادشاه کیانیان بلخ (اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها ) ، بر می گردد . و دارای سه رنگ شامل رنگ های بنفش ، سُرخ وزرد است.

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 7, 2020 — 1:28 ق.ظ