برداشتها از رنگِ درفش کاویانی و پرچم سه رنگ ایران علیرضا محمدی

برداشتها از رنگِ درفش کاویانی و پرچم سه رنگ ایران

علیرضا محمدی

تصویر رنگ در ذهن نقش می بندد و این رنگ با واژگان توصیف میگردد زمانیکه آمیزه رنگها تفکیک نگردند نیز واژه ای برای آمیزه رنگها تعریف نگردد ذهن عموم بشر در توصیف برخی از رنگها عاجز خواهد ماند. بر اساس همین فلسفه زبانی برخی اعتقاد دارند که پیشینیان بعضی از رنگها از جمله رنگ آبی را نشاخته اند. نیز روی همین اصل است که رنگ دریا در متون یونانی قدیم با رنگ شرابی تیره و در ادبیات کلاسییک ایران با رنگ سبز و غیره توصیف شده است.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: ژوئن 21, 2020 — 10:16 ب.ظ