اولین آئین های تمدن ایران

اولین آئین های تمدن ایران

   پیش گفتار

چهار چوب جهان

      در ابتدا ترین دانش بشر از جهان،  شامل چهار عنصر آب، باد، آتش، خاک،  بود،  و آنرا بشکل یک بعلاوه نشان می دادند،  من این را بنا به گفته چند پیر روستایی از نقاط مختلف ایران،  چهار چوب جهان،  یا گردونه جهان می نامم،  این چهار چوب جهان،  در ادامه تمدن،  توسط آئین های دیگر مورد استفاده قرار گرفت،  و به گردونه مهر، گردونه میترایی و غیره گفته شد،  و در هر دوره از تمدن مطالبی و داستان های به آن افزوده شد.  در دوران های اولیه زندگی بشر،  هنوز چهار چوب جهان بدست دینها نیافتاده بود،  و بشر در طبیعت زندگی و آن را ستایش می کرد،  و هنوز مفهومی از پرستش شکل نگرفته ب

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 14, 2020 — 6:57 ب.ظ