درپــــــــرتــــــــو کـتـاب ســـــــرخ حکیم ارد بزرگ

درپــــــــرتــــــــو

کـتـاب ســـــــرخ 

حکیم ارد بزرگ

کتاب سرخ ،دارای بیست وپنج فرگرد ویکهزاروپنجصد سخن برگزیده وناب ازباغستان سرسبزِ فرهنگ مهرو روشنایی شناخت وآگاهی فیلسوف زمانه ما ، گرانسنگ حکیم ارد بزرگ می باشد. من این پندنامه خرد ورزانه ، شاذ وناب را به رغبت و شورعقلانی وبا چشم دل خواندم ودرآن شرح ژرف اندیشه های پاکیزه گوهرباردانش انسانی وانسان بودن ، آهنگ عشق ستایش پاکی ، درود راستی وارزش مهربانی را یافتم .
اما بایک تفاوت که « اُرد » در بخشی از کتاب سرخ خود « پیرامون مرده پرستی » می نویسد:
” اُرد بار ها گفته است تازمانی که ابوعلی سینا ویا خوارزمی ، نماد دانش واندیشه ایرانی باشند ، کشور ما حتی یک گام هم بسوی دانش روز جهان برنخواهد داشت . بی پرده بگویم دل خوش نمودن به اساطیرودانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن دانشمندان زنده است . ھنگامی که می بینم برخی با آب و تاب کوشش می کنند از مردگان برای زندگان الگوی علمی بسازند ، تمام وجودم فرو می ریزد و آرزو می کنم کاش ما چنین الگوھایی نداشتیم. ”
اما نزد ما شناختن اندیشه ها ورویکردهای فکری ودانشی مردان خرد ورز وفرهیختگان پیشین سرزمین نیاکان ، ازاهمیت ویژۀ برخورداراست. ما به دانش ومعرفت وشناخت دانشمندان قدیم میهن پدری خود فخر ومباهات می کنیم . بزرگان وسخنوران وخردمندان ما مرده نیستند ، نام آنها درتاریخ زرین سرزمین ما ایران بزرگ باخط زرین ثبت است . وجاویدانه باقی می ماند.
سعــدیـــا مـــرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
فکرواندیشه نیاکان ما پله های معرفتی است که ازآن راه تا اینجا بلند شده ایم . وبربنیاد این معرفت وپذیرش دانش روزونیازمندی های پیشرفته بشری ، به سوی فردای روشن درحرکت هستیم .

باید گفت که اندیشه های دگردوستی حکیم ارد بزرگ نزد ما نیزبمرتبۀ خشت طلایی درکاخ رزین فرهنگی نیاکان ما جا ومقام خود را دارد . وهر دانش اندوخته ای که خون پاک : (کیومرس ، هوشنگ ، کی قباد ، کیکاوس ، کوروش بزرگ ، اشک یکم ، کوجوله کادفیز، اردشیر بابکان ، ابومسلم خراسانی ، طاهر فوشنگی ، یعقوب لیث صفاری ، اسماعیل سامانی ، علاءالدین حسین غوری ، زرتشت ،  مانی ، مزدک ، امام اعظم ابوحنیفه ، محمد خوارزمی ، امام محمد بخاری ، رودکی ، فردوسی ، ابن سینا ، سعدی ، حافظ  ، مولوی  … و ارد بزرگ ) ، دررگ رگ وجود وی جریان دارد ، رسالت خواهد داشت که درفش کاخ فرهنگی نیاکان ما را جاویدانه در اهتزاز نگهدارد.

بتأسی ازاین امربوده ، که اینجانب هوشمندانه در سایه رویکرد های « کتاب سرخ » خواستم اندیشه ها وبینش های فکری خویش را به گنجینه سرایِ دانش و معرفت انسانی اجداد مان ، ارائه کرده باشم .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: می 16, 2020 — 1:20 ب.ظ