تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

 

 

تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان : حسین کشاورز افشار ، راضیه صفاری فرد ، اصغربرابری

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش والدین بر مهارت‌های اجتماعی کودکان و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی می‌باشد. شیوه این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادرانی بودند که کودکان خود را به مهد کودک‌های شهر آمل آورده بودند. از این بین 30 نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه، در مدت تقریبا 2 ماه، هفته ای یک جلسه برنامه آموزش والدین را دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) ومقیاس فرم معلم مشکلات رفتاری ایشنباخ (1991) جمع آوری شده و با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از اثر گذاری آموزش والدین بود و بین دو گروه آزمایش و کنترل در مهارت‌های اجتماعی وکاهش مشکلات رفتاری کودکان در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. برنامه آموزش والدین بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار موثر است. می‌توان از این برنامه را در مهد‌های کودک و مراکز پیش دبستانی برای بهبود رفتار کودکان استفاده کرد.

متن را اینجا بخوانید

Updated: می 11, 2020 — 11:47 ب.ظ