قدرت ــ لذت منبع این نوشته : پورن بلاک نویسنده : عبدی کلانتری

 

قدرت ــ لذت

منبع این نوشته : پورن بلاک

نویسنده : عبدی کلانتری

میدان معناییِ مفهوم انگلیسیِ «هَرَس‌مِنت» در کاربرد جنسی‌اش (sexual harassment) به گمان من چیزی است معادل: مانور، پیشروی، و عبور از حریم خصوصی ذهنی یا بدنیِ یک انسان، علارغم میل باطنی یا مقاومتِ آشکار او، که هدف‌اش نوعی بهره‌برداریِ لذت‌مندانه است، اعم از لذت جنسی یا لذت از تسلط و تصاحب. «هرس‌منت» غالباً زنان و کودکان را هدف می‌گیرد، گرچه منحصر به این دو گروه نیست، و عموماً در حوزه‌ای از قدرت مردانه، توسط مرد یا مردانی که در موقعیت برتر هستند اِعمال می‌شود. بیشتر اوقات، هدف فقط کنترل فضای فیزیکی یا لمس بدن یا «تصاحب» اوبژه‌ی تمنا نیست بلکه تلاش جهت نفوذ و رخنه به درون ذهن و فکر «شکار» نیز هست، به نحوی که کسی که هدف قرار گرفته، به سکوت، عقب‌نشینیِ ذهنی، یا در مواردی فلج ذهنی در قبال مقاومت دچار شود. گاه خشونت مسـتتر در «سکوت»، به سکوت واداشته‌شدن، به مراتب بیشتر از تعرض است زیرا تعرض ماضی است اما «سکوت» در تداوم خود، درد را مدام تکرار می‌کند. تهاجم، هم در جغرافیای حرکت یعنی سطح فیزیکی رابطه‌ی بدن‌ها صورت می‌گیرد و هم در فضای ذهنیِ ارتباط با زبان، جمله‌ها، واژگان، و تمهیدهای خاص زبانی و تهدیدهای ضمنی و پوشیده، یا شکل‌هایی از اخاذی عاطفی.

ادامه متن اینجا بخوانید 

 

Updated: آوریل 14, 2020 — 12:48 ق.ظ