شاهنشاهی غوریان تاجیک ایرانی

شاهنشاهی غوریان تاجیک ایرانی

دکتر بصیر کامجو

2010 میلادی

درقسمت هفتم بحث گذشتۀ مان مشرح گردید : هنگامیکه عبدالملک دوم ــ آخرین پادشاه سلسلۀ شاهنشاهی سامانیان تاجیک ایرانی ،  بدست ایلک خان (حاکم ماوراء النهر) از سلسلۀ ترکان دست گیر وزندانی گردید ودر محبس به سال 389 هـ . ق . / 999 میلادی چشم از جهان پوشید وفرمانروایی  شاهنشاهی سامانیان تاجیک ایرانی زوال پیدا نمود .

و بعد از سلسلۀ  شاهنشاهی سامانیان ــ برای اولین بار در تاریخ ســــرزمین بزرگ پدری ما ایران  ، سلسلۀ غزنویان ترک نژاد ظهور نمود .  وازِسال 389 هـ . ق . / 999 میلادی تا 545 هـ. ق. / 1155 میلادی ــ زمام امور خراسان و بخشی از غرب ایران بزرگ را بدست گرفتند .

غوریان تاجک تباراز سلسلۀ پادشاهان ایرانی اند (1) که شاهنشاهی 156 ساله غزنویان ترک نژاد را سرنگون نمودند  ، وبعد از سلسلۀ سامانیان تاجیکان ایرانی  ، دودمان دیگری از این خون وتبار رهبری روند خود گردانی ملی وتقویۀ فرهنگ باستانی سرزمین ایران بزرگ را بنفع صلح و مشارکت همگانی بنمایش گذاشتند .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: آوریل 26, 2020 — 12:28 ق.ظ