کی ها خون میدهند و کشته میشوند؟؟ کی هاحکومت میکنند و میلیونر میشوند؟؟

 

 

 

کی ها خون میدهند و کشته میشوند؟؟
کی هاحکومت میکنند و میلیونر میشوند؟؟

فرزندان پاک و صادق کم بضاعت وطن نظر به مشکلات اقتصادی، تامین معیشت خود و خانواده و یا نظر به علاقه ای خدمت به میهن به صفوف نیروهای امنیتی پیوسته و جان های عزیز شان را در خط دفاع از شرف، عزت، حیثیت و تمامیت ارضی کشور در مقابل دشمنان قسم خورده کشور سپر نموده و میکنند.

روزانه ده ها تابوت جسد های بی جان این فرزندان صدیق وطن به گوشه و کنار کشور ، به خانواده هایشان تسلیم داده میشود.

در پهلوی آن هموطنان بی گناه کشور نیز قربانی آتش جنگ خانمان سوز گردیده و روزانه کشته میشوند.

تنها طی سال ۲۰۱۹ حدود یکصد هزار انسان کشور به شمول نیروهای امنیتی جان های شیرین شان را از دست داده و قربانی شدند.

اما در طرف دیگر، معامله گران قدرت، نوکران بیگانه مانند انگلهای تنبل سیاسی بنام تکنوکرات و غرب دیده از خون و جسد نیمه جان مردم و کشور بی رحمانه تغذیه و پندیده میروند.

اینها بی رحمانه سرمایه و دارای ملی کشور را به عناوین مختلف حیف و میل و برباد میکنند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.

۱- اشرف غنی رئیس حکومت امریکایی
۲-بی بی گل خانم اول و مسئول پروژه ای بدنام پروموت امریکایی
۳- سلام رحیمی یازنه ای چخانسوری فعلا وزیر صلح امریکایی
۴- محب الله محب خسربره فضلی رئیس شورای امنیت امریکایی
۵- چخانسوری خسر بره سلام رحیمی وزیر خارجه امریکایی
۶- داکتر قیومی وزیر مالیه امریکایی
۷- وزیر تجارت امریکایی
۸- سلطان زوی امریکایی
۹- زهره یوسف سلطان زوی خانم سلطان زوی امریکایی
۱۰- داکتر فضلی یازنه ای محب رئیس دفتر اشرف غنی امریکایی
۱۱- مریم سلیمان خیل آرایش گر دختر کاکای غنی امریکایی
۱۲- داود زی خزانه دار پول های ایران امریکایی
۱۳- وافی امین، مالک رستورانت مشاور غنی امریکایی
۱۴- سرگند مشاور با صلاحیت غنی فساد پیشه، امریکایی
۱۵- نادر نادری یازنه ای رحیمی مشاور ارشد غنی امریکایی
وووووو
سفارتخانه ها، معینات و روسا همه اکثرا امریکایی

در حقیقتوایسرای امریکایی بر سرنوشت ملت مظلوم حاکم و از هیچگونه فساد و حیف و میل دارای عامه دریغ ننموده و پاسخگو هم نیستند.

ملت احساساتی، کم سواد و گوسفندی صفت را به نام قوم، زبان، مذهب و دین به جان هم انداخته اند و خود راحت و بی درد سر در غیش و نوش بالایشان حکومت میکنند.

مطمئنا در صورت فشار و روز بد، ای تکنوکرات های دیسانت وطن را رها و ترک کرده و مانند سابق این نوکران ، با سرمایه های اندوخته از چور و فساد با بکس های پر از دالر در خانه و کاشانه های اصلی شان (غرب) برگشته و راحت زندگی خواهند کرد.

این ملت خواهد ماند و همه درد ها و زخم های این تکنوکرات های غربی به فرهنگ، اعتقادات و وحدت این کشور از خود به میراث گذاشتند.

نویسنده : شبان

 

 

 

 

 

 

Updated: مارس 30, 2020 — 12:31 ب.ظ