فـــرالاوی نویسنده : دکتر بصیر کامجو

 

 

فـــرالاوی

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

ابوعبدالله محمد فرزند موسی شناخته شده به فرالاوی تاجیک ایرانی (1)، شاعرنامدار و همدوره شهید بلخی است . رودکی بزرگ از وی وشهید بلخی یکجا چنین یاد نموده است :

شاعرشهید وشهره فرالاوی             وین دیگران بجمله همه راوی (2)

عوفی نیز درمورد فرالاوی گفته است : ابوعبدالله محمد فرزند موسی از شعرای معروف بوده است.

وبه حُسن نظم موصوف واو با شهید بلخی در یک قرن بوده اند ورودکی از دیدگاه آگاهی ومعرفت هردو را به یک منزلت ومقام  ستایش نموده است. ذکر فرالاوی وشهید در دسته جات شعرا بسیاراست . اما سروده های ایشان بسبب دیرینگی چون کبریت احمر(گوگرد سرخ) ویاقوت اصغر کم است.

شعر زیر از فرالاوی است:

چه شغل باشد واجب تر از زیارت آنک            اگر چه نیک بکوشم بواجببش ترسم

همی شفیــــع نیــــــابم ازو بعـــــذر گناه           کریم طبعیِ او نزد او شفیع بسم (3)

هدایت ابیات دیگری را بقرارذیل از او نقل کرده است :

جـــــودیّ چنـــــان رفــــــــیع‌ارکــــــــان            عمـــــان چنــــــان شگــــرف‌ مـــایه

از گــــــــــریــــــه و آه آتشیــــــــــــــــنم            گـــاهی پـــــره است و گـــــاه پــایه

از فرالاوی تنها 37 بیت شعر باقی مانده است . (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ فرالاوی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ رجوع شود به :  واژه یاب  بخش فرالاوی ، دهخدا بخش فرالاوی  .

2 ــ رودکی ، ابیات پراکنده ، شمارۀ 175 .

3 ــ لباب الالباب ، جلد 2 ، ص 5 .

4 ــ ادوارد گرانویل براون ، تاریخ ادبی ایران ، جلد 1 ، ص 633 .

و همچنان رجوع شود به : محمد دبیر سیاقی ، پیشاهنگان شعر پارسی ، سده های

سوم وچهارم وآغاز سده پنجم هجری ،  انتشارات علمی وفرهنگی .

Updated: مارس 16, 2020 — 11:48 ق.ظ