تسلیم نشو ، لاشخورها چشمبرای زمین خوردن تو هستن

تسلیم نشو ، لاشخورها چشمبرای زمین خوردن تو هستن

 

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

جو سیاسی رقت بارموجود درکشور به ما می آموزاند که باید راه نجات آنرا خردمندانه جستجوکرد. اکنون کشورما دربدترین سازوبرگ سیاسی، اقتصادی وامنیتی قرار دارد ، باید هوشیارانه جُنبید .

حکومت وحدت ملی دست نشانده آمریکا درفرآیند پنج سال وشش ماه تنها جنایت آفرید . 60 هزار سرباز اردو را بوسیله طالبان بقتل رسانید . زیاده از 200 هزارشهروند ملکی این سرزمین را بِکُشت وزخمی ساخت. مقدار تولید مواد مخدر را به 9 هزار تُن ارتقاء داد .نزدیک به سه میلیون شهروندان جامعه را معتاد به مواد مخدرگردانید ، یک میلیون شهروندان این کشور را مجبور به اِشتغال کِشت خشخاش نمود. وبا اجرای پیشبرد سیاست مشترک (جنگ وانتحار وانفجار ) طالب ودولت غنی ، هزاران هزارجوان این سرزمین را به  کشورهای بیگانه متواری ساخت .

دولت ائتلافی غنی ــ عبدالله ، درمدت زمان حیات بی مقدارش ملزم بود که: تغییر قانون اساسی ،  مشکل امنیت ، تقرب تولید کِشت خشخاش به صفر ، ایجاد یک نظام پارلمانی مبتنی برتساوی حقوق شهروندی ، رشد فرهنگ ــ دانش ومعرفت انسانی ، محو فقر وبیکاری ، مشکل مسکن وسرپناه ــ مجراسازی ولوله کشی ، استخراج قانونمند کانسار(معادن)، رشد صنایع دستی ، ایجاد صنایع ثقیله ، آسفالت سراسری همه خیابانهای کشور ، تعمیرراه آهن بمثابه پل ارتباطی میان ولایات ، تعمیردستگاههای بند برق آبی ، حراتی وبادی ، ایجاد متوازن فابریکات تولیدی درهمه استانها وشهرستانها ، وده ها پروژه های دیگر تولیدی وزیرساختی جامعه مدنی در کشوررا تحقق پذیرمی گردانیدند ؟ که نه کردند  .

 

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: مارس 22, 2020 — 6:19 ب.ظ