نظامی عروضی

 

نظامی عروضی

دکتر بصیر کامجو

نجم الدین احمد فرزند عمر فرزند علی سمرقندی مشهور به نظامی عروضی تاجیک ایرانی  ، نویسنده وشاعر قرن ششم خراسان زمین به سال 560 هـ.ق. در گذشت . دراواخرقرن پنجم درسمرقند تولد  یافت .مدتی از جوانی خود را در زادگاهش به کسب علوم گذارانید . در 504 /  506 هجری قمری به خراسان رفت در بلخ با عمر خیام ملاقات کرده وپس از آن به هرات رفته ودر 510 قمری از هرات به اردوی سلطان سنجر پیوسته ودرآنجا به خدمت امیر معزی رسیده وشعر خود را به او تقدیم کرده است.

نظامی عروضی بدربار ملوک آل شنسب یعنی پادشاهان غوری تاجیکان ایرانی وابسته بود ، وکتاب مجمع النوادر مشهور به  « چهار مقاله  » (1)  را بنام فخرالدوله مسعود برادرزادۀ ملک شمس الدین محمد غوری ( 551 و552 هـ.ق. )  تألیف کرد. این اثریکی از متون ادبی مهم زبان فارسی است .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: فوریه 9, 2020 — 11:38 ب.ظ