شعر” شبانه” از شاعر معاصر احمد شاملو

 

شعر” شبانه” از شاعر معاصر احمد شاملو

شب ، تار

 

شب،بیدار

 

شب،سرشار است.

 

زیباتر شبی برای مردن.

 

آسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد.

 

شب،سراسر شب،یک سر

 

از حماسه ی دریای بهانه جو

 

بیخواب مانده است.

 

دریای خالی

 

دریای بی نوا…

 

حماسه ی دریا

 

از وحشت وسکون وآرامش است

 

شب تار است

 

شب بیمار است

 

از غریو دریای وحشت زده بیدار است

 

شب از سایه ها .غریو دریا سر شار است ،

 

زیبا تر شبی برای دوست داشتن.

 

با چشمان تو

 

مرا

 

به الماس ستاره ها نیازی نیست،

 

با آسمان

 

بگو.