خـــریــــت

خـــریــــت

خري راگرافسارش اززركني
لجــــــامش ز يــــــاقوت احمــركني
بجـــــاي خسيــــــلش دهــــــي نيشكــــر
بـــــه جـــــــو گــــــر دهـــي مغـــز بــادامِ تٓــر
بــــــــر او مــهتــــــري گـــــر كنـــــد جبــــــرئيـــــل
وگــــــرآب نـــــوشــــــد ازچشمـــــه ســـــــــرسبيـــل
همـــان دان خــــراست اوبــــه هنگــــام كــار
از او جـــــــزخــــــــريت توقــــع مدار
خريت نه تنها علف خوردن است
خريت قواعد ندانستن است

Updated: آگوست 11, 2019 — 5:25 ب.ظ