درماتیت انگشتی نابجا در کپسول شاخی انگشت گاوهای شیری: یافته‌های بالینی و هیستوپاتولوژی

نویسندگان

محسن نوری ؛ امید دزفولیان؛ جواد اشرفی هلان

زمینه مطالعه: بیماری درماتیت انگشتی، التهاب سطحی پوست است که در غالب موارد در ناحیه پشتی شکاف بین دو پاشنه انگشت رخ می‌دهد و باعث بروز لنگش و ضررهای اقتصادی می‌شود. درماتیت انگشتی آتیپیک (نابجا) شکل جدیدی از یک بیماری قدیمی است که به تازگی در هلند، امریکا و انگلیس گزارش شده است.‌ ‌هدف: ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژی جراحات کپسول شاخی انگشت که با ضایعات درماتیت انگشتی در دو گلـه شیری مبتلا به درماتیت انگشتی اندمیک همراه شده است. روش کار:‌ ‌در این مطالعه، 45 رأCس‌ گاو شیری هلشتاین که این بیماری را نشان می‌دادند، از لحاظ بالینی و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند.‌ ‌نتایج:‌ ‌نتایج مشاهدات بالینی حاکی از حضور یک نسج گرانوله بزرگ، دردناک، مستعد به خونریزی با بوی بد و از بین رفتن ناحیه‌ای نسج شاخی بود. ضایعات مرز مشخصی داشتند. در نمای ریزبینی در نمونه‌های مبتلا به زخم کف، اپیـدرمیـس کاملاً از بین رفته بود. لایه درمیس با سلول‌های التهابی همچون لکوسیت‌های چندشکلی اشغال شده بودند. در لایه‌های عمیق‌تر، مویرگ‌های تازه تشکیل در استروما خودنمایی می‌نمودند. همچنین ترومبوز هیالونی در مویرگ‌های کوچک خونی قابل توجه بود. در بیماری زخم دیواره سم،‌ ‌تزاید‌ ‌اپیدرمیس، دو تا سه برابر بیشتر از حالت طبیعی بود که با آکانتوزیس شدید و تکوین رته ریج (فرورفتگی‌های اپیدرم در درم) و مدارکی دال بر تغییرات هیدروپیک در آکانتوسیت‌ها همراه شده بود. استراتوم کورنئوم هیپرپلاستیک بود. پرخونی شدید، واکنش‌های التهابی که با ارتشاح نوتروفیل و سلول‌های چند هسته‌ای همراه بود، در درمیس مشاهده ‌شد. نتیجه‌گیری نهایی: ‌بر پایه نتایج حاصله به نظر می‌رسد که عامل میکروبی درماتیت انگشتی پس از جراحات نسج شاخی خود را به کوریوم رسانده و باعث ابتلای آن نواحی و اختلال در تکوین نسج شاخی شده است. به نظر می‌رسد شکل نوظهور اخیر، ماحصل ترکیب بیماریهای متابولیک و عفونی باشد که به یک شکل جدید متظاهر شده است.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: ژوئن 30, 2019 — 11:59 ب.ظ