نگاه قدرت محور استاد سياف !

نگاه قدرت محور استاد سياف !
محمد عارف منصوری :

رويكرد سياسى استاد سياف همواره معطوف به مركزيت قدرت و تقرب به آن بوده و است.

عليرغم ظاهر شديداً اعتقادى و اصولگراى وى، شخصيت حقيقى او بسيار متفاوت و در هر موردى انعطاف پذير است. من بار ها شاهد سخنان قاطع اما بعداً عقبگرد او از موضعش بوده ام و به همين دليل هيچگاهى از شخصيت ناپايدار سياسى اش خوشم نيآمده و نمى آيد. عادت ندارم مثل بسيارى از دوستان بزرگوار، بدليل عالم دين بودن، رهبر جهادى و و و ده ها مصلحت ديگر، خويشتندارى كنم و نظرم را در لفافه بيان كنم.

خوب بياد دارم كه بعد از كودتاى ناكام( گلبدين – تنى ) در محفل بزرگى گفت كه اقامه حكومت اسلامى هدف مقدس است و ائتلاف با ملحدين حرام است. هدف مقدس، نيازمند وسيله مقدس است. اما در همان زمان، حزب اسلامى ملاقات حضورى استاد سياف و انجنير احمدشاه احمدزى معاونش را با جنرال فاروق ظريف يكى از نظاميان بلندپايه حكومت كمونيستى، مستند افشاء نمود.

بعد از خروج عساكر شوروى و مطرح شدن ظاهر شاه در معاملات سياسى، صريحاً در نماز جمعه در مسجد كمپ پبى، خطاب به مجاهدين گفت كه: ظاهر شاه فاسق، فاجر و قاتل ده ها تن از اعضاى نهضت اسلامى است. معامله، گفتگو و ساختن حكومت مشترك با وى جواز شرعى ندارد. او مجاهدين را مخاطب قرار داده، گفت: اگر روزى ديديد كه سياف با ظاهر شاه معامله نموده. بدانيد كه او از راه خدا منحرف و گمراه شده و اطاعتش از دوش شما ساقط است. اما شنيدم كه او را در پغمان دعوت نمود و ديدم كه در جنازه اش اشتراك نمود.

با وجود آنكه به صراحت لهجه و انتقاد هاى تند معروف است اما در ساليان اخير از دخيل شدن در موارد مورد منازعه و شگافهايى كه در متن جامعه بروز نمود، شديداً اجتناب ورزيد. هيچگاهى درباب كشمكش تذكره هاى الكترونيك، نزاع زبان فارسى و پشتو، بحث سلفيت و حنفيت و موارد مشابه اينها ابراز نظر واضح و شفاف ننمود. با آنكه ظاهراً در هر مجلس و مناسبتى شعارِ حق تلف شده مجاهدين را بلند نموده اما عملاً همواره همدست و متحد كسانى بوده كه حق مجاهدين را تلف نموده اند.

با پيروزى كودتاى ثور، نه تنها تمام زندانيان سياسى بويژه اعضاى نهضت اسلامى باقى مانده از دوران سردار داود، توسط خلقى ها اعدام شدند، بلكه هزاران انسان بيگناه، بدون تحقيق و محاكمه به جوخه اعدام سپرده شد، استاد سياف، استثنايى مرموزى است كه از جهنم خلقى ها سر بسلامت كشيد و از پلچرخى به رهبرى اتحاد مجاهدين راه يافت. خودش آنرا معجزه ى مى داند كه از نظر من نه تنها توجيه شرعى دارد و نه معقوليت سياسى. اما شايد در قاموس استخبارات بتوان برايش تعبيرى جستجو نمود. برخى پيوند با حفيظ الله امين را در اين زمينه كارساز مى دانند و بعضى هم بدين باورند كه شايد امين مى خواست در تداوم تفاهم با حكمتيار از استاد سياف نيز بعنوان مُهره ريزرف در زندان بهره بردارى نمايد. اما واقعيت آنست كه تا مرگ تره كى كه هزاران تن كشته شد، چنين تفاهمى وجود نداشت. احتمالاً پادرميانى جنرال رفيع وزير دفاع در زنده نگهداشتن استاد سياف موثر بوده. و شايد بهمان دليل بود كه هنگاميكه رفيع با نوميدى از معامله با حكمتيار در روز هاى اول پيروزى مجاهدين مى خواست با لباس و چهره غير متعارف و با پاسپورت جعلى از كابل فرار نمايد و توسط مجاهدين در ميدان هوايى كابل شناسايى و دستگير شد، با وساطت استاد سياف رها شده و بخارج از كشور رفت.

استاد در دوران جهاد نه تنها روابط سردى با شهيد احمدشاه مسعود داشت بلكه ذهنيت منفى اعراب نسبت به شوراى نظار برخاسته از تلقينات او و حكمتيار بود. با همان پيشينه بود كه با ورود متحدانه شوراى نظار، حزب وحدت و جنبش ملى، گروپهاى مسلح حزب وحدت و افراد ملا عزت الله عاطف قوماندان جمعيت در پغمان، مانع پيشروى گروپهاى اتحاد بسوى كابل شدند. استاد در يك نشست خصوصى گفته بود كه قبل از سقوط حكومت نجيب در پشاور به اين تصور بود كه يگانه تنظيمى كه امكان سقوط كابل را دارد، حزب اسلامى است. به همين منظور روى دوستى با حكمتيار سرمايه گذارى و روابط گرمى را با حزب اسلامى ايجاد نموده بودم. اما پيروزى غير منتظره احمدشاه مسعود، نادرست بودن محاسبات مرا نشان داد و ازهمان اولين روزهاى سقوط كابل در تلاش تأمين رابطه با احمدشاه مسعود شدم تا اينكه بهم خوردن ائتلاف ميان شوراى نظار و حزب وحدت، زمينه تقرب مرا به مسعود مساعد ساخت.

حضور استاد سياف در دوران مقاومت و در كنار شهيد مسعود كه بسيارى خود را ممنون احسان وى مى دانند، بجاى آنكه ريشه در پيوند اعتقادى و همآهنگى سياسى وى با مسعود داشته باشد، برخاسته از ناگزيرى استاد بود كه هيچ كشورى برايش ويزا نداد و اجباراً در حوزه مقاومت ماندگار شد.

در حاليكه همواره مورد احترام و ارادت همسنگران شهيد مسعود بوده و است. بعد از شهادت آمر صاحب راه خود را از همسنگران وى جدا نموده به سِلك ياران كرزى پيوست. رقابت وى با استاد شهيد برهان الدين ربانى در احراز رياست پارلمان، حمايت وى از كانديداتورى كرزى در دوره هاى مختلف، بيطرفى وى در رقابت اشرف غنى و داكتر عبدالله در دور دوم انتخابات قبلى و حالا هم پيوستنش به اردوگاه غنى، موارد آشكار و مصداق هاى بارز ادعاى من است.

حالا نيز او بخوبى مى داند كه اگر غنى از برزخ مذاكرات قطر عبور كند، حريفى مانع او شده نميتواند و پنج سال ديگر سكاندار اداره كشور خواهد بود. بناً با جانبدارى از غنى در جرگه مشورتى صلح بعنوان پيش پرداخت صداقت و نشان دادن حس نيت سياسى، رفيق گرمابه و گلستان حاكم مستبد و متعصب ارگ شده تا از خوان كرم قدرت بى نصيب نماند.

كاش با همه ى فراز و نشيب هاى زنده گى سياسى اش، در حاليكه خورشيد عمرش رو به افول است، نصيحت ( قُرب اجل و سوء عمل ) بزرگمهر حكيم را آويزه گوشش مى نمود تا نام نيكى از وى به يادگار مى ماند.

 

Updated: می 4, 2019 — 1:39 ق.ظ