در مورد رویکرد جدایی دین از سیاست

در مورد رویکرد جدایی دین از سیاست

 

این اندیشه سوم می 2019 از جانب یک همشهری بنام نور آغانوری ، در مورد رویکرد جدایی دین از سیاست نوشته این قلم ، به نشانی ما ارسال گردیده است .

”  برادرگرامی این همه دلایل وپیشنهادات شما که ازهمه باورهاورویکردهای

حاکمان وسردمداران امروزی وبه گفته شما چهل سال گذشته راتحلیل نموده این

نظرجدایی دین ازسیاست رامطرح نمودید درست ولی مبنای دینی واسلامی که

مامعلومات ناچیزداریم درخدمت کدام حاکم وزورگوویاهم مستبدنخواهدبود به

دلایل شماکه ازمبنای دینی استفاده میکنند هم درست است بازهم یادآورمیشوم

که مشکل اساسی وبنیادی درکشورمادین ومذهب نیست مشکل اساسی دشمنی بادین

است که دشمنان دینی مامیخواهند دین رادرمیان مردم بدجلوه داده تامردم به

اعتقادات خود پشت پازنند تابه گفته شما دین راازسیاست جدابدانند اسلام

دین مقدس ماوشما بوده دین بدون سیاست واقتدارمعنی نداشته مانند ادیان

منسوخ شده مسیحیت ویهودیت تحریف میشود چون ادیان گذشته منسوخ گردید ودین

مکمل که همه بخش های راکه شما یاداوری نمودید دربرمیگیرد مشکل باقی نمی

ماند ونظردیگراینکه علماودانشمندانی راکه شما درمتن نوشته خود ذکرنمودید

آیاکدام نوشته دررابطه به این موضوع یعنی جدایی دین ازسیاست دارند اگراست

امید است ارسال کنید . ”  نوری

 

بجواب آقای نورآغا نوری

گرانمایه درود مجدد برشما . سلامت باشید.

اگر بشود یک بار خود متن را بدون دخالت اندیشه بخوانید. که مرام ما از جدایی دین از سیاست همانا رهای دین از چمبره آلودگیهای مادی سیاست است.

من نمی خواهم با کلمات مجرد اطاله سخن بکنم . مگریک مسئله را درمورد  قابل تذکرمی دانم  . . اگر شما به دین اسلام باورایمانی دارید ما به اعتقادات هر شهروند ارج وحرمت می گذاریم. ودر مورد نیازی به گفتگو نیست . اگر برخورد شما به رویکرد دین عقلانی ودانشورانه است ، این سخن قابل تأمل است . بهتر است شما کتاب دوقرن سکوت را یک بار مرور کنید ونگاهی به کارکرد های ادیان در اروپا در قرون میانه  بی اندازید ، سپس خود طرح جدایی دین از سیاست را به تداوم ونگهداری قدسیت دین می پندارید. دینی که با اندیشه وتفکر معرفتی خویش از هستی وجهان خلقت وآفرینش در شعور اجتماعی جامعه مجال زیست نداشته باشد ، با زور ونیزه اقتصاد وسیاست نمی تواند جاویدانگی خود را نهادینه سازد .

بسوال دیگرشما که پرسیده اید آیا دانشمندان نامبرده در متن کدام اندیشه ای در مورد جدایی دین وسیاست دارند یا خیر ؟ باید گفت که مرام ازذکراسمای مبارک ایشان نه بخاطرانعکاس اندیشه آنها در مورد ” رویکرد جدایی دین ازسیاست ” بوده ،  بلکه بمفهوم بیان بزرگی جایگاه معرفتی آنها در دهکده جهانی می باشد . تا خوانند بداند که این سرزمین دردامان دانش پرور خویش خردمندان پاکیزه وشهیری خوابیده دارد. ونه می شود که چهارتای افراد ناآگاه برخاسته از دامان قبیله زیر چتر نهاد های سرمایه جهانی  ، با تفکرات ماقبل قرون وسطایی خویش در لباس دین ومذهب برکشورما تاخت وتازی وحشیانه نمایند.

بااحترام کامجو

 

Updated: می 13, 2019 — 12:23 ق.ظ