جدایی دین ازسیاست The separation of religion from politics بنام خداوندِ جان وخرد دکــتـربصــیـرکــامجــو

جدایی دین ازسیاست

The separation of religion from politics

بنام خداوندِ جان وخرد

دکــتـربصــیـرکــامجــو

دین وآئین ، باورونگرش انسان ازجهان خلقت وآفرینش است. دین کلیتی ازاعتقادات وجهان بینی ایست که با تفسیروتعبیرپدیده ها ، رویداد ها ، نمود ها وتجلیات بُود دردائره هستی ، عقیده وعمل انسانها رابه ارزشهای مادی ومعنوی ، پیوند ربوبیت می دهد.

سیاست ، رویکرد اجرایی بیان متراکم اقتصاد وفرهنگ وتدابیراموراجتماعی ، برای مردم یک جامعه است . تکلیف آن ، تأمین آسایش اجتماعی ، صلح وامنیت ، آزادی وهمبستگی ملی می باشد.

این دوسامانه ای « دین وسیاست » که دارای ماهیت ، خواست وآرمان متفاوت از همدیگر اند،  به نسبت همین تخالف اندیشه وآرمان ، هیچگاهی نمی توانند دریک ساختارحاکمیت سیاسی قدرت واداره دولتی ، کنارهم کاروفعالیت مشترک نمایند . زیراهرکدام تلاش می ورزد که جانب مقابل را تابع مطلق خود سازد . با تأسف که درکشورما سالیان پیش این اتفاق افتیده است.  دین ورهبران دینی بادلبستگی ای که به قدرت و مادیت دارند ، بدون چون وچرا درخدمت حاکمان دولتی قرارگرفته اند ودرهمه جنایات نابخشودنی دولت سهیم می باشند .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: می 4, 2019 — 2:03 ق.ظ