گزینه خود کفانی

گزینه خود کفانی

بصیرکامجو

خود کفانی وانفجار یک عمل وحشیانه تروریستی ضد انسانی ونفرت انگیز ، زشت وناسزا ، قبیح و ناهنجار ، شنیع وناپسند است . که بوسیله گروه های نام نهاد اسلامی طالبان پشتون انجام می پذیرد     وبا از دست دادن کمترین تلفات ناچیز، موفق به قتل وکشتارصدها شهروند بی گناه کشورما می گردد.

خود کفانی وانفجار یک برنامه خیلی سنجیده شده سیاسی از جانب رهبران ومشاوران قبیله چه در دولت وچه بیرون دولت برای تداوم واستقرارحاکمیت سیاسی تک محورقبیله افغان درکشورما پیشبرده می شود .

گزینه خود کفانی وانفجاردر جریان نزدیک به دو دهه از طرف دولت مرکزی قبیله  در ساخت وپاخت با طالبان پشتون، برای قتل عام مردم ، بدون وقفه بکارگرفته شده است. این گزینه بی مصرف ترین راهکاری است برای ازبین بردن دشمنان وبه ویژه شهروندان غیرپشتون . بگونه نمونه :

تدبیر خودکفانی وانفجاردر دوره کرزی موفق گردید که نزدیک به  155 هزارانسان بی گناه را بوسیله طالبان بقتل برساند ، وهزاران هزار دیگر را زخمی وزمین گیرنماید  .

در دوره احمدزی براساس گفته خودش در جریان چهار سال 45 هزار سرباز جوان را بوسیله طالبان پشتون بقتل رسانیده است . ودرهمین مدت بجهت پیشبرد تدبیرخودکفانی نزدیک به 100 هزار کشته و زخمی از مردم ملکی قربانی گرفته است.

مردم می دانند که طالبان وحزب گلبدین وشبکه حقانی ، همه پشتون افغان اند وبرای نگهداری تداوم حاکمیت سیاسی پشتونها درافغانستان با همکاری مخفیانه دولت مرکزی کابل چه در دوره کرزی وچه اکنون مشترکاً کارمی کنند ویکجا آدم می کشند .

شهروندان باید بدانند که جنگ اعلام ناشده علیه مردم بومی این سرزمین جریان دارد . ودرروند هژده سالی که گذشت تقریبی زیاده از 600 هزار نفر کشته وزخمی بجا گذاشته ، قتل وحشیانۀ  این همه مردم  در تبانی دولت کابل بوسیله طالبان پشتون صورت پذیرفته است .

اگر ما همه در یک جنگ رویارویی در برابر طالب قرار می داشتیم شاید یک نفر از ما می مرد ویک نفر از آنطرف ، درد هم نداشت . وبالا خره به یک راه صلح هم می رسیدیم .

مگر اکنون با اختراع سیاست خود کفانی وانفجاربنام طالب ، رهبران قبیله توانسته اند که هم عمر طالب را بالای ما طولانی بسازند وهم حاکمیت تک محور پشتونی در کابل را . اگر امروزرهبران ارگ کابل  ونهاد های آمریکایی دست ازخاک پاشی برچشم امید مردم بردارند. فردا نه طالبی وجود دارد ونه رهبر طالبی ، چندتا بی سواد وناآگاه بدون اندیشه وایمان ازمحبس های ساختگی اینجا وآنجا بنام رهبران طالب جمع کردند وخیال می کنند که مردم را میتوانند با این سیاست های کودکانه گول بزنند .

ما به نمایندگی ازتمام شهروندانی که بااین اندیشه موافق اند به دولت کابل پیشنهاد اخلاقی می نمایم که دست از دروغگویی  وتزویر وریاء بنام طالب بردارید ، بهتراست که یک انتخابات شفاف وصادقانه را مدیریت کنید تا ازمیان برگه های رای مردم یک دولت مردمسالار وهمه شمول بوجود بیآید  . با این بازی های فکری موش و گربه ،  شما خود را فریب میدهید ، مگرمردم از شما آدم های بی عاطفه کرده ،  هوشیارتروبا معرفت تراند.

Updated: آوریل 1, 2019 — 12:32 ق.ظ