پوته خزانه کتاب جعلی عبدالحی حبیبی

پوته خزانه کتاب جعلی عبدالحی حبیبی
اینجا دو مطلب است که باید. گفته شود
اول – باید بدانیم وبپذیریم که پته خزانه یک سند یا کتاب جعلی است
– پروفیسور مارگین شترن دانشمند زبان دان ونسخه شناس نارویی دانشمندیست با صلاحیت علمی که در سراسر جهان شناخته شده است از نظرنسخه شناسی وادبیات پشتو او کاملا متیقین است که کار ” حبیبی ” در باره پته خزانه جعلی است انرا رد وجعلی دانسته
– پروفیسور دوبری دانشمند با صلاحیت علمی افغانستان شناس فرانسوی در باره ” پته خزانه ” می گوید درستی واعتبار پته خزانه کی مدعی است در سال 1749 ترسایی در قندهار تحریر شده مورد تایید قرار نگرفته
– قلندر مومند دانشمند پاکستانی دارنده عالی ترین جایزه دولتی پاکستان در اثرش به نام ” پته خزانه فی المیزان ” کتاب پته خزانه را ازگوشه های مختلف برسی وتحلیل کرده تمام کوشش های عبدالحی حبیبی را جعلی ثابت کرده است
۱ کاغذ پته خزانه متعلق به قرن ۱۲ نیست
۲. رنگی که به پته خزانه به کار رفته است جدید است
۳. عدم لکه ها که عدماستعمال انرا نشان می دهد
۴. فصل بندی یا فصل بندی ان مطابق به قرن ۱۲ نیست
۵. در قرن ۱۲ پارگراف دادن معمول نبوده مشخصه قرن ۲۰ می باشد
۶ ارایه تاریخ نیک جمعه ۱۴ مه جمادیالثانی ۱۱۴۱ ترسایی غلطی فاحش است
۷. از پته خزانه فقط یک نسخه است
۸. در جهان هیچ منبع وموخذ دیگر نامی از پته خزانه نمی برد
۹ صفحه زدن هندسی در قرن ۱۲ معمول ومروج نبود
۱۰. ک و. گ. دران وقت مانند پ. و. ب یک شکل داشته مگر در پته خزانه هردو دیده می شود
۱۱. در نوشته های کلاسیک زبر و. حرکت دیده می شود مگر در پته خزانه دیده نمی شود.
۱۲. در اثار گذشته عناوین وبعضی کلیمات عمده واشارات برنگ سرخ تحریر می شدند در پته خزانه نشده است
۱۳. استعمال غلط کلیمات مانند هیواد وغیره ، که در متون دیگر معنی دیگر دارد
۱۴. عدم ذکر نام امیر کرور وبعضی شاعران دیگر که در پته خزانه ذکر گردیدند در منابع دیگر جهان
۱۵ عدم معلومات در باره محمد هوتک وکار های اودر منابع دیگر جهان
۱۶ عدم نام عبدالعلیدر چاپ های اولی که باید می بود
۱۷. قسمتی از نوشته پته خزانه به تحلیل اقای مومند. نوشته خود حبیبی است
۱۸ مهم تر از همه که افغان هد ” پشتون ها ” در غور نبوده اند ، طوری که حبیبی ودیگران ادعا دارند.
۱۹. انتقاد وهم نظر بودن دانشمندان غرب وشرق در باره جعلی بودن پته خزانه
۲۰ در هیچ اثر کلاسیک در جهان این قدر کمبودی ها دیده نمی شود
– دانشمند پرو فیسور سلطان شاه همام پرامون پته خزانه وامیر کرور در رساله ۷۵ صفحه تحت عنوان ” سخن اندرشرح درد های خراسانیان ” ماه جدی ۱۳۷۰ خورشیدی ۱۹۹۲ ترسایی بحث مفصل دارد که با دلایل مقنع واثبات جعلی بودن پته خزانه را افتابی ساخته اند
– درکتاب ” سیرتاریخی خراسان ویاد واره های سیاسی ” چاپ نیمه سال ۲۰۱۵ ترسایی تالیف اینجانب نیز توضیح گردیده است
– فرجام : – اقای نا شناس حقایقی را که از مطالعات ویافته های خود واضحا بیان نموده است حالا دیگر دیر شده که با تهدید ازان اعتراف پشیمانی بگیرید تیر از کمان جست بر نمی گردد اقای نا شناس شمه از دروغ وجعلیات را اظهار نمودند قبل از ان ده ها دانشمند زبان شناسان نسخه شناسان در جهان ومنطقه درجعلی بودن پته خزانه متفقا اظهار نظر نموده اند. دوستانیکه ادعا دارند پته خزانه جعلی نیست کاغذ انرا ورنگی که دران استفاده شده در لابراتوارهای تشخیس نسخه های خطی قدیمی بسپارند تحت نظر دانشمندان این رشته برسی صورت گرفته نتیجه ان در رسانه ها به نمایش گذاشته شود قضیه برای همیشه حل می شود
دوم – یک چیز به مملکت ما معمول واسان شده اگر در مورد پته خزانه ، مرز دیورند ، جعل تاریخ ، فرهنگ ستیزی ، برادر کشی ، تذکره های الترونیکی ، حرف زدن به زبان مادری ، انکشاف متوازن ، مشارکت ملی ، عدالت اجتماعی ، تقسیم مساوی ثروت ملی ، نه گفتن به تعصب واندیشه های فاشیستی ، برادری وبرابری وغیره اظهار. نظر نمایند وحقیقت را بیان کنند فورا تاپه بیگانه بودن به پشانی هرکس زده می شود بدون اینکه متطق دلیل وادب را مراعات نمایند حتی به فحش و دو ودشنام متوصل می گردند وجفنگ می گویند.
چرا ؟؟؟؟؟؟؟

اسماعیل یون ادعا دارد که بعد از قرآن پته خزانه نزد افغان ها قدر و اعتبار دارد!

Image may contain: 2 people, text
نوشته رستم کابلی
Updated: آوریل 5, 2019 — 3:16 ب.ظ