منطق كوانتومی : منطقِ صادقِ كاذب!

 

 

منطق كوانتومی : منطقِ صادقِ كاذب!

محسن انبيايي / دكتري فلسفة دين
نيروبرد (مکانيک) کوانتومي در طليعه قرن بيستم جانشين نيروبرد سنتي شد. براي معادله موج شرودينگر که در اين نيروبرد جديد، داراي جايگاهي همچون جايگاه قوانين حرکت نيوتن در نيروبرد سنتي است، تعبيرهاي فلسفي بسياري ارائه شده که تعبير منطق کوانتومي يکي از اين تعابير است. بنيان‌گذاران منطق کوانتومي مدعي‌اند که براساس مشاهداتشان در سطح کوانتومي، منطق سنتي که پيش‌ از اين به‌ عنوان معيار سنجش استدلال صحيح از ناصحيح بوده است، فاقد کارايي مناسب است و بايد آن را با يکي از تقارير منطق کوانتومي جاي‎گزين ساخت.

در اين مقاله ضمن معرفي مختصر نيروبرد کوانتومي و تعبير منطق کوانتومي از اين نيروبرد، حتي‌الامکان از ورود به مباحث صوري منطق کوانتومي احتراز مي‎شود و با روش تحليلي، امکان جاي‎گزيني منطق سنتي با چنين منطقي بررسي مي‎شود.

بر اساس اين تحقيق مشخص شد که منطق کوانتومي را بايد صرفاً يک صورت‌بندي رياضياتي دانست، نه يک منطق جاي‎گزين، چراکه اولاً منوط به يک تعبير خاص از معادله شرودينگر است و ثانياً به‌وضوح از منطق سنتي براي ابطال آن استفاده کرده است.

همچنين نتيجه‌اي که از کاربست اين منطق بر دو منطق سنتي و کوانتومي حاصل مي‌شود، صادق و کاذب بودن هم‌زمان هر دو منطق است، نه کاذب بودن منطق سنتي و صادق بودن منطق جاي‎گزين.

ادامه نوشته را اینجا دریافت کنید

Updated: آوریل 8, 2019 — 12:15 ق.ظ